10 آذر 1402
En | 
نام کمیته آمار بخشی:

فهرست دستگاه های اجرایی و کمیته های بخشی

کمیته آمارهای تعاون،کار وامور اجتماعی

214 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ عسگریان
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون رﻓﺎه وامور اقتصادی وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
شماره تماس: 021-66580025-021-66580083

کمیته آمارهای عمران شهری وروستایی وانتظامی

202 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت کشور
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ راسخی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت ﮐﺸﻮر
شماره تماس: 021-84866601-021-84866602

کمیته آمارهای پولی وبانکی

219 بازدید
نام دستگاه اجرایی: بانک مرکزی
رییس کمیته آمار بخشی: دکتر ابوالحسنی هستیانی
پست سازمانی: قائم مقام بانک مرکزی
شماره تماس: 021-29954683

کمیته آمارهای مالی

196 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت امور اقتصادي و دارایی
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ روحانی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون سیاستگذاری اﻗﺘﺼﺎدي وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ
شماره تماس: 021-33967599-021-39902032

کمیته آمارهای انرژی اتمی

188 بازدید
نام دستگاه اجرایی: سازمان انرژی اتمی
رییس کمیته آمار بخشی: آقای حشمتی پور
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ
شماره تماس: 021-88221340-021-82063375

کمیته آمارهای نفت وگاز

223 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت نفت
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي وزارت ﻧﻔﺖ
شماره تماس: 021-66152560-021-61622253-021-61624449

کمیته آمارهای ارتباطات

186 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺼﺎري
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
شماره تماس: 021-88432491

کمیته آمار واطلاعات شهرداری های کلان شهرهای کشور

184 بازدید
نام دستگاه اجرایی: شهرداری تهران
رییس کمیته آمار بخشی: آقای مهندس جهانی
پست سازمانی: ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
شماره تماس: 021-84169010-021-84169108

کمیته آمارهای دفاعی

193 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﻀﻠﻌﻠﯽ
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي وامور مجلس وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
شماره تماس: 021-28833051

کمیته آمارهای بخش خصوصی

187 بازدید
نام دستگاه اجرایی: اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر قاسمی
پست سازمانی: رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان
شماره تماس: 021-85732671

ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎرﻫﺎي اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)

401 بازدید
نام دستگاه اجرایی: کمیته امداد امام خمینی (ره)
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر زارع زاده
پست سازمانی: رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)
شماره تماس: 021-44693319

ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ

199 بازدید
نام دستگاه اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر کاظمی
پست سازمانی: سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ واﻣﻮراﯾﺜﺎرﮔﺮان
شماره تماس: 021-88927441-02188927442

کمیته آمارهای علوم،تحقیقات وفناوری

203 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮي ﻧﯿﺎ
پست سازمانی: رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
شماره تماس: 021-22057069-021-26203594

کمیته آمارهای فرهنگ وهنر

178 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر رحمتی
پست سازمانی: ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي
شماره تماس: 021-33116562

کمیته آمارهای قضایی

188 بازدید
نام دستگاه اجرایی: قوه قضاییه
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻓﺮد
پست سازمانی: رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
شماره تماس: 021-63972200

کمیته آمارهای میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

195 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر طلوعی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
شماره تماس: 021-66035153-4

کمیته آمارهای کشاورزی

205 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮعلایی مقدم
پست سازمانی: معاون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺘﺼﺎدي وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
شماره تماس: 021-43544001-021-81122210-021-43544010

کمیته آمار واطلاعات مناطق روستایی کشور

165 بازدید
نام دستگاه اجرایی: نهادریاست جمهوری
رییس کمیته آمار بخشی: آقای رضایی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
شماره تماس: 021-88386040-4

کمیته آمارهای صدا وسیما

204 بازدید
نام دستگاه اجرایی: سازمان صدا وسیما
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ حیدری
پست سازمانی: قائم مقام ورییس کمیته برنامه ریزی
شماره تماس: 021-22164207-021-22164227

کمیته آمارهای امور خارجه

182 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت امور خارجه
رییس کمیته آمار بخشی: آقای فتحعلی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون اداري و ﻣﺎﻟﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
شماره تماس: 021-61152251-3

کمیته آمارهای نظام اداری

196 بازدید
نام دستگاه اجرایی: سازمان اداری و استخدامی کشور
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر عطاردی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻈﺎم اداري ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر
شماره تماس: 021-85351324

کمیته آمارهای حقوقی

179 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت دادگستری
رییس کمیته آمار بخشی: آقای مولایی جم
پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت دادگستری
شماره تماس: 021-82211211

کمیته آمارهای حمل ونقل

195 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهرسازي
رییس کمیته آمار بخشی: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎري
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
شماره تماس: 021-8864070-021-88879652

کمیته آمارهای جمعیت

206 بازدید
نام دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران
رییس کمیته آمار بخشی: آقای میرفلاح نصیری
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﺎري و آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
شماره تماس: 021-88959022-021-88959023

کمیته آمارهای امور زنان وخانواده

181 بازدید
نام دستگاه اجرایی: نهادریاست جمهوری
رییس کمیته آمار بخشی: خانم دکتر فرهنگ متین
پست سازمانی: معاون برنامه ریزی وهماهنگی،معاونت امور زنان وخانواده نهادریاست جمهوری
شماره تماس: 021-88897773

ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

226 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر مظهری
پست سازمانی: رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره تماس: 021-81453671

کمیته آمارهای برنامه وبودجه

214 بازدید
نام دستگاه اجرایی: سازمان برنامه وبودجه کشور
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکتر ابوحمزه
پست سازمانی: سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور
شماره تماس: 021

کمیته آمارهای ورزش وجوانان

191 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت وزرش و جوانان
رییس کمیته آمار بخشی: آقای برنا فیروزی
پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت ورزش و ﺟﻮانان
شماره تماس: 021-23082700

کمیته آمارهای آب و برق

238 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت نیرو
رییس کمیته آمار بخشی: خانم مهندس کارگر نجفی
پست سازمانی: معاون سرمایه انسانی،تحقیقات وفناوری اطلاعات وزارت نیرو
شماره تماس: 021-81606400

ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

250 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت صنعت و معدن و تجارت
رییس کمیته آمار بخشی: آقای فولادگر
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
شماره تماس: 021-88906562

کمیته آمارهای آموزش وپرورش

241 بازدید
نام دستگاه اجرایی: وزارت آموزش و پرورش
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکترفرهادی
پست سازمانی: ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
شماره تماس: 021-82282405-021-82282407

کمیته آمارهای محیط زیست

216 بازدید
نام دستگاه اجرایی: سازمان حفاظت محیط زیست
رییس کمیته آمار بخشی: آقای دکترکاوه
پست سازمانی: رئیس مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات،بازرسی و مدیریت عملکرد
شماره تماس: 021-88233022