08 آذر 1402
En | 

صنعت:

 اطلاعات قابل ارائه در این بخش شامل: کارگاه‌های صنعتی برحسب تعداد نفرات شاغل درآن‌ها، کارگاه‌های تولید کننده محصولات برحسب نوع، شاغلان دراین کارگاه‌ها برحسب جنس و سن، ارزش افزوده تولیدی این کارگاه‌ها، ظرفیت تولید، میزان سرمایه گذاری و .. می باشد.

اولين‌ سرشماري‌ صنعتي‌ كشور، در مرداد ماه‌ 1342 به‌ وسيله اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌. از سال‌ 1343 تا سال 1351، وزارت‌ اقتصاد وقت‌ به‌ تهيه‌ آمار از كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌ كشور مبادرت‌ ‌نمود و از سال‌ 1352 به‌ بعد، اين‌ وظيفه‌ به‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ وقت‌ محول‌ شد.

     مركز آمار ايران‌ در سال‌ 1351، براي‌ اولين‌ بار از كارگاهها‌‌‌ي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ (10 نفر كاركن‌ و بيش‌تر) سرشماري‌ به ‌عمل‌ آورد و از آن‌ سال‌ تا سال‌ 1366، اين‌ سرشماري‌ را همه‌ ساله‌ بجز سالها‌‌‌ي‌ 1356 و 1357 به‌ انجام‌ رسانيد.

     بر اثر تغييرات‌ حاصل‌ در بافت‌ صنعتي‌ كشور و ضرورت‌ بررسي‌ آماري‌ كل‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌، مركز آمار ايران‌ در سال‌ 1367، طرح‌ جامع‌ آمارگيري‌ صنعتي‌ را تهيه‌ و به‌ مرحله اجرا درآورد که اجراي‌ اين‌ طرح‌ با  انجـام‌ تغييراتي‌، تا  سال‌1370 نيز ادامه‌ يافت‌.

     با توجه‌ به‌ اين‌ امر كه‌ قسمت‌ اعظم‌ توليد بخـش‌ صنعت‌، مربوط به‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ (10 نفر كاركن‌ و بيش‌تر) است‌، مـركز آمار ايران‌ مجدداً  اجـراي‌ طــرح آمــارگيـري‌ از كارگاهها‌‌‌ي‌ بـزرگ‌ صنعتـي‌ را در ســال‌ 1371 آغاز كرد كه‌ در سـالها‌‌‌ي‌ 1372 و 1373 نيــز ادامـه‌ يافت‌. همچنيـن‌ در ســال‌ 1373،  ايـن‌ مـركـز طـرح‌ سـرشماري‌ عمـومي ‌صنعت‌ و معدن‌ را به‌ مرحله اجرا در آورد.

از سال‌ 1377، سرشماري‌ از كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌ داراي 10‌ نفر كاركن‌ و بيش‌تر هر سال‌ انجام‌ مي‌شود و اطلاعات‌ تـفصيلي‌ سـال‌ قبل‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ مذكور، برحسب‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ مختلف‌ صنعتي‌ جمع‌آوري‌ و منتشر مي‌گردد. در سال 1381، طرح سرشماري عمومي‌كارگاهي با هدف‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ چارچوبي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ اقتصادي‌ كشـور اعم‌ از كارگاهها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خانوارها‌‌‌، نیز انجام شد.

در سال‌ها‌‌‌ي بعد نيز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت آمده از سرشماري عمومي‌كارگاهي 1381، كارگاه‌ها‌‌‌ي داراي 10 نفر كاركن و بيش‌تر با روش سرشماري مورد آمارگيري قرار گرفت. گردآوري‌ آمار مشخصات‌ اجازه‌‌نامه‌ها‌‌‌ي‌ جديد صنعتي‌، فعاليت‌ آماري‌ ديگري‌ است‌ كه‌ از شروع‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ آماري‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن تاكنون،‌ به‌ طور مستمر انجام‌ مي‌شود.

     ذكر اين‌ نكته‌ ضروری است كه‌ براي‌ طبقه‌بندي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ بخش‌ صنعت‌، از ويرايش‌ سوم‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ اقتصادي (ISIC)، با اعمـال‌ تغييراتي‌ در آن استفاده شده‌ است‌.

 


 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

پرسشنامه‌های طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی


پرسشنامه‌های سال‌های 1400 تا 1402

  1402          1401           1400


پرسشنامه‌های سال‌های 99-1390

  1399     1398     1397     1396     1395     1394     1393     1392     1391     1390


پرسشنامه‌های سال‌های 89-1388

 1389     1388