اخبـــار

لینک‌های

دسترسی سریع

برای یافتن سریع‌تر عناوین مورد نظر، می‌توانید از منو اصلی سایت یا عنوان‌های مشخص شده در ذیل استفاده نمایید.
در صورت نیاز میتوانید به قسمت جستجوی سایت مراجعه نمایید.

نقشه‌های آماری

نرخ تورم نقطه به نقطه

کل خانوارها - فروردین 1403 (درصد)

 
نرخ تورم سالانه

کل خانوارها - فروردین 1403 (درصد)

 
نرخ مشارکت اقتصادی کل (مرد و زن)

جمعیت 15 ساله و بیش‌تر - سال 1402 (درصد)

 
نرخ بیکاری کل (مرد و زن)

جمعیت 15 ساله و بیش‌تر - سال 1402 (درصد)

 

 

نمودار آمــاری

نرخ بیکاری فصلی (درصد)

پیش‌بینی جمعیت ایران: 1430 - 1395 (میلیون نفر)

نرخ رشد اقتصادی کل کشور به تفکیک سال (درصد)

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به تفکیک ماه، بر مبنای سال پایه 100=1400 (درصد)