اخبـــار

لینک‌های

دسترسی سریع

برای یافتن سریع‌تر عناوین مورد نظر، می‌توانید از منو اصلی سایت یا عنوان‌های مشخص شده در ذیل استفاده نمایید.
در صورت نیاز میتوانید به قسمت جستجوی سایت مراجعه نمایید.

نقشه‌های موضوعی

نرخ تورم نقطه به نقطه

کل خانوارها - خرداد 1403 (درصد)
 

نرخ تورم سالانه

کل خانوارها - خرداد 1403 (درصد)
 

نرخ مشارکت اقتصادی کل (مرد و زن)

جمعیت 15 ساله و بیش‌تر - بهار 1403 (درصد)
 

نرخ بیکاری کل (مرد و زن)

جمعیت 15 ساله و بیش‌تر - بهار 1403 (درصد)
 

 

 

نمودارها

نرخ بیکاری فصلی (درصد)

پیش‌بینی جمعیت ایران: 1430 - 1395 (میلیون نفر)

نرخ رشد اقتصادی کل کشور به تفکیک سال (درصد)

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به تفکیک ماه، بر مبنای سال پایه 100=1400 (درصد)