زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

طرح آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی استان تهران - نیمه دوم و سال 1402

زمان آماری: نیمه دوم و سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دوره انتشار: نیم‌سالانه/ششماهه

نوع داده آماری: نشریه

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی استان تهران - نیمه دوم و سال 1402

زمان آماری: نیمه دوم و سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دوره انتشار: نیم‌سالانه/ششماهه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان - فروردین 1400

زمان آماری: 1400

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور - اسفند 1399

زمان آماری: 1399

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران - اسفند 1399

زمان آماری: 1399

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولید کننده بخش برق - سال 1402

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - سال 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران - سال 1402

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص و متوسط قیمت قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران - زمستان 1402

زمان آماری: زمستان 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ایران - سال1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات - فروردین 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: فروردین 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر کشور - 1393

زمان آماری: 1393

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر کشور - 1392

زمان آماری: 1392

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر کشور - 1391

زمان آماری: 1391

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر - 1390

زمان آماری: 1390

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر - 1389

زمان آماری: 1389

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر - 1388

زمان آماری: 1388

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر - 1387

زمان آماری: 1387

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

جداول آماری کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر کل کشور - 1386 (بازنگری شده)

زمان آماری: 1386

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان - 1400 (سال اجرا: 1401)

زمان آماری: سال 1400 (سال اجرا: 1401)

آخرین بروزرسانی: 1403/02/25

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه - 1400

زمان آماری: سال 1400

آخرین بروزرسانی: 1403/02/25

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور - تاریخ به روزرسانی: 1403/02/19

زمان آماری: اردیبهشت 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/02/24

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور - پاییز 1402

زمان آماری: پاییز 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/22

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات - اسفند 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: اسفند 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/02/22

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه