X

نگاه کلی

محیط زیست

كشور ایران به دلیل گستردگی و وجود كوهستان‌های بسیار و زمین‌های بیابانی و همجواری با دو دریـای بزرگ در شمال و جنوب و نیز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای مدیترانه و صحرای بزرگ افریقا و اقیانوس هند و ارتفاعات داخلی آسیا و سرزمیـن وسیع سردسیـری، دارای تنوع اقلیمی فراوانی می‌باشد.

كشور ایران به دلیل گستردگی و وجود كوهستان‌های بسیار و زمین‌های بیابانی و همجواری با دو دریـای بزرگ در شمال و جنوب و نیز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای مدیترانه و صحرای بزرگ افریقا و اقیانوس هند و ارتفاعات داخلی آسیا و سرزمیـن وسیع سردسیـری، دارای تنوع اقلیمی فراوانی می‌باشد. اثر دوری و نزدیكی دریا را می‌تـوان از مقایسه باران بسیار و پوشش گیاهی غنی و شرایط انسانی سواحل دریـای خزر با بیابان‌های خشك و بی‌آب و علف و خالی از سكنه مـراكـز ایران به خوبی درك كرد. امتداد رشته كوه‌ها و قرار داشتن آن‌ها در مقابل یا به موازات بادها و جریانات هوا نیز از عواملی است كه همـواره در تغییر آب و هـوا مؤثر است. در رشتـه كـوه‌هایی كه در مقابل بـادهای مـرطوب قرار دارند، میان دامنه‌های رو به باد و پشت به باد تفاوت زیادی از نظر مقدار باران و پوشش گیـاهی وجـود دارد. در این‌ فصل‌، آمار مربوط ‌به‌ ایستگاه‌های‌ همدیدی مستقر در مراكز استان‌ها شامل‌ درجه‌ حرارت‌، بارندگی‌، رطوبت‌ نسبی‌، تعداد روزهای‌ یخبندان‌، ساعت‌های‌ آفتابی‌، حجم آب ریزش درحوضه های آبریز اصلی و سرعت‌ وزش‌ باد ارائه‌ شده‌ است‌. اندازه‌گیری‌ مشخصه‌های‌ جوی‌ از سال‌ 1320 آغاز شده‌ است‌. در حال‌ حاضر، جمع‌آوری‌ آمارهای‌ مربوط به‌ هواشناسی‌ از طریق‌ اندازه‌گیری‌ مشخصه‌های‌ جوی‌ (دما و...) در ایستگاه‌های‌ همدیدی مستقر در نقاط مختلف‌ كشور‌ انجام‌ می‌‌گیرد

توضیحات ضروری

  1. برخی از مركز اسـتان‌ها‌ دارای‌ چند ایستگاه‌ همدیدی بـــوده كه اطلاعات ارائه شده در این فصل، مربوط‌ به‌ ایسـتگاه‌ مسـتقر در فرودگاه‌ مركز آن اسـتان‌ است‌.
  2. در سال 1383 نام حوضه‌های آبریز مركزی، هامون و سرخس توسط وزارت نیرو بـه ترتیب به فـلات مـركزی، مــرزی شــرق و قره‌قوم تغییر یافته است.

برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این فصل، از اطلاعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت كشور، سازمان هواشناسی كشور و شركت مدیریت منابع آب ایران استفاده شده است. لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده به شیوه ثبتی تولید شده است.

جداول آماری

جداول آماری

فراداده ها و داده های خام

فراداده ها و داده های خام

نشریات

نشریات

داده های تصویری

داده های تصویری

اطلاعات سایت

نشان ملی ثبت