08 آذر 1402
En | 

آب و برق:

 اطلاعات‌ آماري‌ این بخش شامل‌ دو قسمت‌ «آب» و «برق» است‌ كه‌ توسط وزارت‌ نيرو و واحدهاي‌ وابسته‌ به‌آن‌، به‌ روش‌ ثبتي‌ توليد‌ و ارائه مي‌شود. که در دو سرفصل قابل ارائه است:

الف - آب‌

آمار آب‌ شامل آبهاي‌ زيرزميني‌، سدهاي‌ مخزني و طول‌ شبكه‌ها و آب‌ و فاضلاب‌ (خانگی و صنعتی) و... مي‌باشد و اطـلاعات‌ در اين زمينه،‌ از سـال‌ 1346 در سالنامه‌هاي‌ آماري (تولید مرکزآمار ایران) ‌ ارائـه شـده ‌اسـت‌. با ذکر این نکته که آمار آبهاي‌ زيرزميني‌ و سدهاي مخزني  از «شركت‌ مديريت‌ منابع‌ آب‌ ايران» و آمار طول‌ شبكه‌ها و تعداد انشعاب‌ آب‌ و فاضلاب‌ از «شركت‌ مهندسي‌ آب‌ و فاضلاب‌ كشور» دريافت‌ و در اين‌ فصل‌ ارائه‌ شده ‌است‌.

ب- برق‌

اطـلاعات‌ آماري‌ صنعت‌ برق‌، براي‌ اولين‌ بار توسط وزارت‌ آب‌ و برق‌ وقت‌ در سال‌ 1343 جمع‌آوري‌ شد. در سال‌ 1353، وزارت‌ آب‌ و برق‌ براساس‌ مصوبه‌ مجلس‌ به‌ «وزارت‌ نيـرو» تغيير نام‌ يـافت‌. از سال‌ 1346، اين‌ وزارتخـانـه‌ اطـلاعات‌ آمـاري‌ مربـوط به‌ صنـعت‌ بـرق‌ شامـل‌: آمـار توليـد، انتقـال‌، توزيع‌ و مصرف برق (انشعابات خانگی و صنعتی)‌ را  هر ساله‌ در قالب‌ نشريات‌ آماري‌ تهيه‌ و منتشر مي‌كند كـه‌ بـرخي‌ از آنها در جداول‌ سـالنامه‌ آماري‌ كشور ارائه‌ شده‌ است‌.

    علاوه‌ بر آمارهاي‌ مذكور، مركز آمار ايران‌ با اجراي‌ سرشماريهاي‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌  طی سال‌های 1365 تا 1395، اطلاعات‌ آماري‌ مربوط به‌ تعداد واحدهاي‌ مسكوني‌ و خانوارهاي‌ استفاده ‌كننده‌ از آب‌ و برق‌ را گردآوري‌ نموده و ارائه می‌نماید. 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.