زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

ساختمان

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی از سال 1365 تا سال 1370 تهیه و به صورت 6 ماهه در تمام استان‌های کشور اجرا و نتایج آن به صورت نشریات 6ماهه و سالانه منتشر شده است. از سال 1374، این طرح با انجام تغییراتی در سطح استان تهران و در 2 مرحله 6 ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است. فهرست شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی در حال اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی در زمان آماری در سطح استان تهران که از منابع ثبتی به دست آمده است، چارچوب نمونه گیری این طرح را تشکیل می‌دهد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو