زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

هزینه و درآمد خانوار

هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور

دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی یكی از شاخص های سنجش نابرابری درامدجامعه است و عددی است بین صفر و یك كه در آن صفر به معنی توزیع كاملا برابر درامدیا ثروت و یك به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است. نشریات موجود در این بخش در دوره های زمانی متفاوت منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.

هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور

دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی یكی از شاخص های سنجش نابرابری درامدجامعه است و عددی است بین صفر و یك كه در آن صفر به معنی توزیع كاملا برابر درامدیا ثروت و یك به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است. نشریات موجود در این بخش در دوره های زمانی متفاوت منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.

هزینه و درآمد خانوارهای شهری

در این بخش آمار و اطلاعات درامد و هزینه خانوارهای شهری شامل: مقدار هزینه خانوارهای شهری برای اقلام خوراکی و غیرخوراکی، دخانی، متوسط درامد خانوارهای شهری برحسب منابع درامد، مقدار هزینه خالص سالانه خانوارهای شهری، مقدار هزینه‌های خا نوارهای شهری برحسب دهک‌های درامدی و .... ارائه می‌شود. بــررســی‌ هـزینــه‌ و درامد خانــوار (بودجه‌ خانوار)، برای‌ اولیــن‌ بــار در ســال‌ 1314 تــوســط بــانـك‌ ملـی‌ ایران‌ انجــام شــده و هــدف‌ اصلــی‌ ایــن‌ بـررسـی‌، بـــه‌ دست‌ آوردن‌ ضرایب‌ مصرف‌ برای‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزینه‌ زندگی‌ بوده است. در ســال 1338 پس از یــك‌ وقفــه‌ طولانی‌، اداره‌ بــررسـی‌هــای‌ اقتصادی‌ بانك‌ ملـی‌ ایـران‌ بــه‌ منظور تجـدیـد نـظـر در ضـرایـب‌ اهــمیــت‌ شـاخـص‌ هـزینــه‌ زنــدگی‌، در23 شهر كشور، با مراجعــه بــه خــانـوارهای نمــونـه بــه تهیــه آمــار در ایـــن‌ زمینــه‌ مبــادرت‌ نمــود. از ســال‌ 1344 بـانـك‌ مركــزی‌ ایــران‌، بــررسـی‌هــایــی‌ را در مـــورد هــزینــه‌ و درامد خـانـوارهـای‌ شهــری‌، بـه‌طـــور مـرتــب‌ انــجام‌ داده اســـت. طی سال‌ 1347، آمــارگیــری‌ از هـــزینـه خـانـوارها در نقاط شهـری‌ و در مقیـاســی‌ گستــرده‌تــر، تـوســط مــركز آمار ایران‌ شـروع‌ شــد. ایــن آمــارگیـری از سال 1353 عـلاوه بـر هزینـه، درامد خانـوارهـای شهـری را نیـــز شـامـل مــی‌شـود و تــا كنــون بـه استثنــای سـال‌هــای 1355، 1357و 1360، همــه سـالـه انجــام شده و‌ نتایج‌ آن‌ استخراج‌ و منتشر شده ‌است‌. با ذکر این نکته که طــرح مــذكــور، بــا استـفاده‌ از توصـیه‌های‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراسـاس‌نشریه‌هایNHSCP[1] و SNA[2] ) بـه‌ روش‌ آمارگیـــری‌ نمــونــه‌ای،‌ از طـریــق‌ مــراجعه‌ به ‌‌خـانــوارهــای‌ نمونه‌ در نقاط شهری‌ و روستایی‌ انجام‌ می‌گیرد.

هزینه و درآمد خانوارهای روستایی

در این بخش آمار و اطلاعات درامد و هزینه خانوارهای روستایی شامل: مقدار هزینه خانوارهای روستایی برای اقلام خوراکی و غیرخوراکی، دخانی، متوسط درامد خانوارهای روستایی برحسب منابع درامد، مقدار هزینه خالص سالانه خانوارهای روستایی، مقدار هزینه‌های خا نوارهای روستایی برحسب دهک‌های درامدی و .... ارائه می شود. بــررســی‌ هـزینــه‌ و درامد خانــوار (بودجه‌ خانوار)، برای‌ اولیــن‌ بــار در ســال‌ 1314 تــوســط بــانـك‌ ملـی‌ ایران‌ انجــام شــده و هــدف‌ اصلــی‌ ایــن‌ بـررسـی‌، بـــه‌ دست‌ آوردن‌ ضرایب‌ مصرف‌ برای‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزینه‌ زندگی‌ بوده است. آمــارگیــری‌ از هــزینــه‌ و درامد خانوارهای روستایی‌، در ســـال‌ 1342 بـــرای اولیــــن بــار تـــوســط اداره‌ كـل‌ آمـار عمــومــی‌ سـابــق‌ انجــام‌ شــد و سپــس‌ بــا تــأسیــس‌ مــركـز آمار ایران‌ در سال‌ 1344، در مقیاسی‌ وسیع‌تر، ادامه‌ یافت‌. با ذکر این نکته که طــرح مــذكــور، بــا استـفاده‌ از توصـیه‌های‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراسـاس ‌نشریه‌هایNHSCP[1] و SNA[2] ) بـه‌ روش‌ آمارگیـــری‌ نمــونــه‌ای،‌ از طـریــق‌ مــراجعه‌ به ‌‌خـانــوارهــای‌ نمونه‌ در نقاط شهری‌ و روستایی‌ انجام‌ می‌گیرد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو