زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

سواد

اطلاعات مربوط به افراد باسواد به همراه جزییات با انجام‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ توسط مرکز آمار ایران که‌ هر ده‌ سال‌ یک بار تهیه و انتشار می‌یابد در این بخش عرضه شده است. اطلاعات ذکر شده در تمامی سطوح و پوشش جغرافیایی (کل کشور، استان، شهرستان، شهر، آبادی و ...) قابل ارائه است.

اطلاعات مربوط به افراد باسواد به همراه جزییات با انجام‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ توسط مرکز آمار ایران که‌ هر ده‌ سال‌ یک بار تهیه و انتشار می‌یابد در این بخش عرضه شده است. اطلاعات ذکر شده در تمامی سطوح و پوشش جغرافیایی (کل کشور، استان، شهرستان، شهر، آبادی و ...) قابل ارائه است.

اهم فعالیت ها، طرحها در این حوزه:

سال اجرا عنوان فعالیت، طرح آماری روش اجرا دستگاه مجری
1335 تا 1395 سرشماری عمومی نفوس و مسکن سرشماری مرکزآمار ایران

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
دانش آموز و سوادآموز

آموزش عمومی شامل دوره‌های آموزش ابتدایی تا اخذ دیپلم است. کلیه افراد دانش آموز پس از ورود به اولین محیط آموزشی جزو دسته آموزش گیرندگان عمومی قرار می‌گیرند. سواد آموزان نهضت سوادآموزی و نوآموزان نیز در این دسته هستند. اطلاعات ارائه شده دراین رسته شامل دانش آموزان، سواد آموزان، نوآموزان، معلمان، مقاطع تحصیلی، مدارس، کلاس‌های آموزشی و... می باشد. شایان ذکر است اولین‌ سالنامه‌ رسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ در سال‌ 1297، (شامل‌ آمار دوره‌های‌ ابتدایی‌، متوسطه‌ و عالی) و سپس سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ به طور تخصصی تر در سال‌ 1305 منتشر گردید و آمار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ به‌‌ طور مقایسه‌ای‌ برای‌ سه‌ سال‌ تحصیلی‌ به ترتیب از سال‌های 1301 تا 1304 به صورت سالیانه ارائه‌ و سپس این‌ آمارهـا از سال‌ 1305 به‌ بعد، به‌ طور مرتب‌ جمع‌آوری‌ و سالانه‌ منتشر شده‌ است‌. از سال‌ 1343 تا کنون‌، آمار مربوط به‌ دانش‌آموزان‌، توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ انتشار می‌یابد. فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ نیز که‌ در سال‌ 1334 آغاز شده ‌بود، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ توسط‌ سازمان‌ نهضت‌ سواد آموزی‌ ادامه‌ یافت‌. این‌ سازمان‌ از بدو تأسیس‌ در سال 1358، آمار فعالیت‌های‌ خود را به ‌طور منظم‌ جمع‌آوری‌ و ارائه‌‌ می‌‌نماید باذکر این نکته که ازسال 1390 دوره‌های نظام آموزشی این سازمان تغییر یافته است. علاوه‌ بر این،‌ ارائه‌ آمار مربوط به‌ سازمان‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌کشور از سال‌ 1375 آغاز شده‌ است‌. این‌ سازمان‌ درسال‌ 1359 با ادغام‌ صندوق‌های‌ کارآموزی‌، مراکز تعلیمات‌ حرفه‌ای‌ و کانون‌های‌ کارآموزی‌ که‌ در گذشتـه‌ عهده‌دار آموزش‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ کشور بودند، به‌‌وجود آمد و فعالیت‌های‌ خود را تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ آغاز نمود. اطلاعات مربوط به این سازمان نیز شامل هنرستان‌ها، دانش آموختگان این رشته ها، تمعلمان و.. است.

آموزش عمومی شامل دوره‌های آموزش ابتدایی تا اخذ دیپلم است. کلیه افراد دانش آموز پس از ورود به اولین محیط آموزشی جزو دسته آموزش گیرندگان عمومی قرار می‌گیرند. سواد آموزان نهضت سوادآموزی و نوآموزان نیز در این دسته هستند. اطلاعات ارائه شده دراین رسته شامل دانش آموزان، سواد آموزان، نوآموزان، معلمان، مقاطع تحصیلی، مدارس، کلاس‌های آموزشی و... می باشد. شایان ذکر است اولین‌ سالنامه‌ رسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ در سال‌ 1297، (شامل‌ آمار دوره‌های‌ ابتدایی‌، متوسطه‌ و عالی) و سپس سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ به طور تخصصی تر در سال‌ 1305 منتشر گردید و آمار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ به‌‌ طور مقایسه‌ای‌ برای‌ سه‌ سال‌ تحصیلی‌ به ترتیب از سال‌های 1301 تا 1304 به صورت سالیانه ارائه‌ و سپس این‌ آمارهـا از سال‌ 1305 به‌ بعد، به‌ طور مرتب‌ جمع‌آوری‌ و سالانه‌ منتشر شده‌ است‌. از سال‌ 1343 تا کنون‌، آمار مربوط به‌ دانش‌آموزان‌، توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ انتشار می‌یابد. فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ نیز که‌ در سال‌ 1334 آغاز شده ‌بود، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ توسط‌ سازمان‌ نهضت‌ سواد آموزی‌ ادامه‌ یافت‌. این‌ سازمان‌ از بدو تأسیس‌ در سال 1358، آمار فعالیت‌های‌ خود را به ‌طور منظم‌ جمع‌آوری‌ و ارائه‌‌ می‌‌نماید باذکر این نکته که ازسال 1390 دوره‌های نظام آموزشی این سازمان تغییر یافته است. علاوه‌ بر این،‌ ارائه‌ آمار مربوط به‌ سازمان‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌کشور از سال‌ 1375 آغاز شده‌ است‌. این‌ سازمان‌ درسال‌ 1359 با ادغام‌ صندوق‌های‌ کارآموزی‌، مراکز تعلیمات‌ حرفه‌ای‌ و کانون‌های‌ کارآموزی‌ که‌ در گذشتـه‌ عهده‌دار آموزش‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ کشور بودند، به‌‌وجود آمد و فعالیت‌های‌ خود را تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ آغاز نمود. اطلاعات مربوط به این سازمان نیز شامل هنرستان‌ها، دانش آموختگان این رشته ها، تمعلمان و.. است.

اهم فعالیت ها، طرحها در این حوزه:

سال اجرا عنوان فعالیت، طرح آماری روش اجرا دستگاه مجری
1297 انتشار اولین‌ سالنامه‌ رسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ بصورت ثبتی وزارت‌ فرهنگ‌
1305 انتشار دومین‌ سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ (آمارسال 1301-1304) بصورت ثبتی وزارت‌ فرهنگ‌
1305 تا 1342 انتشار سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ بصورت ثبتی وزارت‌ فرهنگ‌
1352 تاکنون آمار آموزش و پرورش بصورت ثبتی وزارت آموزش و پرورش
1358 تاکنون آمارسازمان‌ نهضت‌ سوادآموزی‌ بصورت ثبتی سازمان نهضت سواد آموزی
1375 آمارسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بصورت ثبتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
آموزش عالی

حوزه آموزش عالی شامل تمامی مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم است که شامل دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه ازاد اسلامی اداره شده و دربرگیرنده سطوح : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و تخصصی است. اطلاعات دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، استادان در حوزه‌های متفاوت علمی، کارکنان شاغل در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و ... در این بخش ارائه می‌شود. در حال‌حاضر، اطلاعات‌ مربوط به‌ آموزش‌ عالی‌ در کشور، توسط وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، تهیه‌ و ارائه می‌شود. سوابق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت علوم ازسال 1348 بوده و دانشگاه ازاد اسلامی نیز رسماٌ از سال 1363 اطلاعات خود را به صورت جداگانه انتشار می‌دهد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو