زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

صنعت

اطلاعات قابل ارائه در این بخش شامل: کارگاه‌های صنعتی برحسب تعداد نفرات شاغل درآن‌ها، کارگاه‌های تولید کننده محصولات برحسب نوع، شاغلان دراین کارگاه‌ها برحسب جنس و سن، ارزش افزوده تولیدی این کارگاه‌ها، ظرفیت تولید، میزان سرمایه گذاری و .. می باشد.

اطلاعات قابل ارائه در این بخش شامل: کارگاه‌های صنعتی برحسب تعداد نفرات شاغل درآن‌ها، کارگاه‌های تولید کننده محصولات برحسب نوع، شاغلان دراین کارگاه‌ها برحسب جنس و سن، ارزش افزوده تولیدی این کارگاه‌ها، ظرفیت تولید، میزان سرمایه گذاری و .. می باشد. اولین‌ سرشماری‌ صنعتی‌ كشور، در مرداد ماه‌ 1342 به‌ وسیله اداره‌ كل‌ آمار عمومی‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌. از سال‌ 1343 تا سال 1351، وزارت‌ اقتصاد وقت‌ به‌ تهیه‌ آمار از كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ صنعتی‌ كشور مبادرت‌ ‌نمود و از سال‌ 1352 به‌ بعد، این‌ وظیفه‌ به‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ وقت‌ محول‌ شد. مركز آمار ایران‌ در سال‌ 1351، برای‌ اولین‌ بار از كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر كاركن‌ و بیش‌تر) سرشماری‌ به ‌عمل‌ آورد و از آن‌ سال‌ تا سال‌ 1366، این‌ سرشماری‌ را همه‌ ساله‌ بجز سال‌ها‌‌‌ی‌ 1356 و 1357 به‌ انجام‌ رسانید. بر اثر تغییرات‌ حاصل‌ در بافت‌ صنعتی‌ كشور و ضرورت‌ بررسی‌ آماری‌ كل‌ كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ صنعتی‌، مركز آمار ایران‌ در سال‌ 1367، طرح‌ جامع‌ آمارگیری‌ صنعتی‌ را تهیه‌ و به‌ مرحله اجرا درآورد که اجرای‌ این‌ طرح‌ با انجـام‌ تغییراتی‌، تا سال‌1370 نیز ادامه‌ یافت‌. با توجه‌ به‌ این‌ امر كه‌ قسمت‌ اعظم‌ تولید بخـش‌ صنعت‌، مربوط به‌ كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر كاركن‌ و بیش‌تر) است‌، مـركز آمار ایران‌ مجدداً اجـرای‌ طــرح آمــارگیـری‌ از كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ بـزرگ‌ صنعتـی‌ را در ســال‌ 1371 آغاز كرد كه‌ در سـال‌ها‌‌‌ی‌ 1372 و 1373 نیــز ادامـه‌ یافت‌. همچنیـن‌ در ســال‌ 1373، ایـن‌ مـركـز طـرح‌ سـرشماری‌ عمـومی ‌صنعت‌ و معدن‌ را به‌ مرحله اجرا در آورد. از سال‌ 1377، سرشماری‌ از كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ صنعتی‌ دارای 10‌ نفر كاركن‌ و بیش‌تر هر سال‌ انجام‌ می‌شود و اطلاعات‌ تـفصیلی‌ سـال‌ قبل‌ كارگاه‌ها‌‌‌ی‌ مذكور، برحسب‌ فعالیت‌ها‌‌‌ی‌ مختلف‌ صنعتی‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌گردد. در سال 1381، طرح سرشماری عمومی‌كارگاهی با هدف‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ چارچوبی‌ فعالیت‌ها‌‌‌ی‌ اقتصادی‌ كشـور اعم‌ از كارگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خانوارها‌‌‌، نیز انجام شد. در سال‌ها‌‌‌ی بعد نیز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت آمده از سرشماری عمومی‌كارگاهی 1381، كارگاه‌ها‌‌‌ی دارای 10 نفر كاركن و بیش‌تر با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت. گردآوری‌ آمار مشخصات‌ اجازه‌‌نامه‌ها‌‌‌ی‌ جدید صنعتی‌، فعالیت‌ آماری‌ دیگری‌ است‌ كه‌ از شروع‌ فعالیت‌ها‌‌‌ی‌ آماری‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن تاكنون،‌ به‌ طور مستمر انجام‌ می‌شود. ذكر این‌ نكته‌ ضروری است كه‌ برای‌ طبقه‌بندی‌ فعالیت‌ها‌‌‌ی‌ بخش‌ صنعت‌، از ویرایش‌ سوم‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌ها‌‌‌ی‌ اقتصادی (ISIC)، با اعمـال‌ تغییراتی‌ در آن استفاده شده‌ است‌.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
معدن

اطلاعات این بخش شامل وضعیت معادن موجود درکشور، مقدار تولید معادن فعال، ارزش افزوده تولیدات معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ... می‌باشد.

اطلاعات این بخش شامل وضعیت معادن موجود درکشور، مقدار تولید معادن فعال، ارزش افزوده تولیدات معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ... می‌باشد. آمارگیری از فعالیت‌های‌ مربوط به‌ معادن كشور ‌و انتشار مستمر نتایج آن، از سال‌ 1333 توسط وزارت‌ صنعت، ‌معدن و تجارت وقت‌ آغاز شد. اولین‌ سرشماری‌ از معادن‌ كشور در آذرماه‌ سال‌ 1342 توسط وزارت‌ اقتصاد اجرا شد‌ و از سال‌ 1342 تا سال‌ 1353، دفتـر آمار وزارت‌ اقتصاد با استفاده‌ از آمـارهـای‌ دفـاتر مـعادن‌ نقـاط‌ مختـلف‌ كـشور، هر سال‌ آماری‌ از فعالیت‌های‌ معادن‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌كرد. طی سال‌های‌ 1364 و 1365، مركز آمار ایران‌ به‌ آمارگیری‌ از معادن‌ تحت‌ پوشش‌ بخش‌ عمومی‌ اقدام‌ كرد و در سال‌ 1366، سومین‌ سرشماری‌ از معادن‌ كشور را به‌ مرحله‌ اجرا درآورد. از سال‌ 1367 تا سال 1385 به‌ استثنای‌ سال‌‌های 1370و 1384 آمـارگیـری‌ از معـادن‌ كشـور به‌طور سالانه‌ انجـام‌ شده است و نتایج آن در دسترس کاربران است. در مورد آمارهای ارائه شده، توضیحات زیر ضروری است: در آمـارگیـری‌ از معـادن فعـال‌كشـور، اطـلاعات‌ مـربـوط به نفـت‌ و گـاز، مـواد رادیـو اكتیـو و خـاك ‌‌رس‌ ‌جمع‌آوری ‌نشده‌ است، در طـرح آمـارگـیـری از مـعادن در حال بهره‌بـرداری كشــور، معادن شن و ماسه به روش نمونه‌گیری و سایر معادن به‌ صورت سرشماری، مورد آمارگیری قرار می‌گیرند. در این‌ بخش‌ برای‌ طبقه‌بندی‌ فعالیت‌های‌ بخش‌ معدن از طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی (.I.S.I.C)، ویرایش‌ چهارم،‌ با اعمال‌ تغییراتی‌ در آن استفاده‌ شده‌ است‌.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
مسکن

دراین بخش اطلاعاتی مانند: متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های کلنگی معامله شده در بنگاههای املاک برحسب شهرهای منتخب، متوسط قیمت اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب، متوسط میزان ودیعه برای اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب و... ارائه می شود.

دراین بخش اطلاعاتی مانند: متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های کلنگی معامله شده در بنگاههای املاک برحسب شهرهای منتخب، متوسط قیمت اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب، متوسط میزان ودیعه برای اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب و... ارائه می شود.

مرکزآمار ایران برای  بدست آوردن اطلاعات  در این زمینه طرح های زیر را به اجرا درآورده است که برخی از آنان هم اکنون نیز اجرا شده و نتایج آن به صورت جداول اطلاعاتی انتشار می یابند.

سال

عنوان فعالیت یا طرح

روش اجرا

دستگاه مجری

1371 - 1382 و 1387

نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1371 - 1382 و 1387

نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهرهای منتخب

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1388 تاکنون

خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهر تهران

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1388 تا کنون

خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
ساختمان

در این بخش آمارهای مربوط به بخش ساختمان و مسکن شامل: پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها، مشخصات ساختمان های درحال ساخت، سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت و ساز مسکن، خانوارهای دریافت کننده زمین (محرومین ) از بنیاد مسکن و .... ارائه می شود.

در این بخش آمارهای مربوط به بخش ساختمان  و مسکن شامل: پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها،  مشخصات ساختمان های درحال ساخت، سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت و ساز مسکن،  خانوارهای دریافت کننده زمین (محرومین ) از بنیاد مسکن و .... ارائه می شود. آمارهای‌ ساختمان‌ كه‌ در این‌ فصل‌ ارائه‌ می‌شود، شامل‌ آمارهای‌ ساخت‌ و ساز بناهای‌ مسكونی‌ و غیر مسكونی‌ و موجـودی‌ بنـاهـای ‌مسكونی ‌است و اطـلاعات ‌آماری‌ سایـر انواع‌ ساختمـان‌ از قبیـل ‌سـدها، پـل‌هـا، كـانـال‌ها و شبكـه‌هـا را پوشش نمی‌دهد.

 

سازمان هایی که در زمینه ارائه اطلاعات و آمار دراین بخش فعالیت دارند به شرح ذیل می باشند:

سال

عنوان فعالیت یا طرح

روش اجرا

سازمان مجری

1358 تاکنون

طلاعات‌ پروانه‌های‌ ساختمانی‌ صادره‌ توسط‌ شهرداری‌های‌ کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

1358 الی 1362

خلاصه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استانهای کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

1358 تاکنون

خلاصه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های کل کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

1376 تاکنون

اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها برای احداث ساختمان در شهرهای کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

 

1352 الی 1354

نتایج آمارگیری از ساختمانهای روستائی کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

1335 الی 1395

سرشماری نفوس و مسکن درسطح کل کشور

تمام شماری

مرکزآمارایران

1343 تاکنون

فعالیت‌های‌ ساختمانی‌ بخش‌ خصوصی‌ در نقاط شهری‌

نمونه گیری

بانک مرکزی ایران

1381،1377،1378

1383-1387

 

گزارش بررسی آماری فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استانهای مختلف کشور

نمونه گیری

بانک مرکزی ایران

    

به‌ علاوه‌، از سازمان‌های‌ تهیه‌ كننده‌ و مجری طرح‌های‌ ساختمانی‌ بخش‌ عمومی‌، فقط اطلاعات‌ آماری‌ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در سال‌های‌ اخیر به‌طور سالانه‌، به‌ روش‌ ثبتی جمع‌آوری‌ و منتشر می‌شود. علاوه بر آن سازمان‌ ملی‌ زمین‌ و مسكن‌ كه‌ تنها سازمان‌ واگذاركننده زمین‌ در نقاط شهری‌ كشور است‌، آمار مربوط به‌ تعداد خانوار دریافت‌ كننده زمین‌ برای‌ ساخت‌ واحد مسكونی‌ و مساحت ‌زمین‌ واگذاری‌ را، سالانه‌ ثبت‌ و ارائه‌ می‌كند. 

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو