زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

انتخابات

آمارهای این موضوع مربوط به مشارکت در انتخابات، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، دارندگان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی، نتایج طرح‌های آمارگیری از سازمان‌های مذهبی و سیاسی و .... است. نخستین آمارهای ارائه شده در این زمینه، از سال 1348 از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی اخذ و در سالنامه آماری کشور درج شده است. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص موضوع فعالیت‌های سیاسی و سایر فعالیت‌های اجتماعی نظیر انتخابات و تشکل‌ها منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور موجود است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
تشکل‎‌ها

آمارهای این موضوع مربوط به مشارکت در انتخابات، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، دارندگان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی، نتایج طرح‌های آمارگیری از سازمان های مذهبی و سیاسی و .... است. نخستین آمارهای ارائه شده در این زمینه، از سال 1348 از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی اخذ و در سالنامه آماری کشور درج شده است. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص موضوع فعالیت‌های سیاسی و سایر فعالیت‌های اجتماعی نظیر انتخابات و تشکل‌ها منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور موجود است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو