زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

رفاه اجتماعی

دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی یكی از شاخص های سنجش نابرابری درامدجامعه است

دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی یكی از شاخص های سنجش نابرابری درامدجامعه است و عددی است بین صفر و یك كه در آن صفر به معنی توزیع كاملا برابر درامدیا ثروت و یك به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است. نشریات موجود در این بخش در دوره های زمانی متفاوت منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو