زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

حمل و نقل جاده ای

دراین بخش اطلاعات و آمار مربوط به بخش حمل و نقل زمینی به صورت دو دسته کلی ارائه می شود.

دراین بخش اطلاعات و آمار مربوط به بخش حمل و نقل زمینی به صورت دو دسته کلی ارائه می شود:

 

  • الف‌) راه‌آهن‌: اطلاعات این بخش شامل: خطوط راه آهن فعال، تعداد لوکوموتیو، مسافر جابجا شده، بارحمل شده توسط این بخش، و... می باشد. راه‌آهن‌ دولتی‌ ایران‌ در سال‌ 1324 در تشكیلات‌ خود واحدی‌ به‌ نام‌ قسمت‌ آمار و مطالعات‌ ایجاد كرد تا بتواند نیازهای‌ آماری‌ خود در برنامه‌ریزی‌ها را، توسط این‌ قسمت‌ تأمین‌ كند. در حال‌ حاضر، دفتر آمار و خدمات‌ ماشینی‌ راه‌آهن‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، آمارهای‌ لازم‌ را براساس‌ گزارش‌های‌ روزانه‌ و ماهانه‌، از نواحی‌ و بخش‌ها دریافت و به‌ صورت‌ سالانه‌ تنظیم‌ و منتشر می‌كند.
  • ب‌) حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌: آمار این بخش شامل: انواع راه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی، انواع وسایل نقلیه موتوری شماره گذاری شده، مسافران جابجا شده توسط وسایل حمل و نقل عمومی جاده ای، بارهای جابجا شده توسط این بخش و .... ارائه شده است. قدیمـی‌تـرین‌ آمـار مربـوط به‌ طـول‌ راه‌های‌ اصلی‌ كشور كه‌ تاكنون‌ در دسترس‌ مركز آمار ایران‌ قرار گرفته‌ است‌، مربوط به‌ سال‌ 1340 می‌باشد كه‌ در نخستین‌ سالنامه آماری‌ كشور سال‌ 1345، درج‌ گردیده‌ است‌. در حال‌ حاضر اطلاعات‌ مربوط به‌ راه‌های‌ كشور از دفتر آمار و تلفیق برنامه راه و شهرسازی‌ اخذ و ارائه‌ می‌شود.

از سال 1368، مسئولیت‌ ساخت‌ و نگهداری‌ راه‌های‌ روستایی‌ كشور از وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ به‌ وزارت‌ جهاد كشاورزی‌ (وزارت‌ جهاد سازندگی قبـلی‌) محـول شـد و اطلاعات‌ مـربوط به‌ راه‌هـای‌ مذكور توسط این‌ وزارتخانه‌ گردآوری‌ و ارائه‌ شده است. از تیرماه1381 مجدداً فعالیت مربوط به "راه‌های روستایی" به وزارت راه و ترابری محول گردید كه در حال حاضر از دفتر آمار و تلفیق برنامه وزارت راه و شهرسازی اخذ گردید. شایان ذكر است، آمار تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ شماره‌گذاری‌ شده، كه‌ از طریق‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دریافت‌ شده‌ است نیز، در این‌ بخش‌ ارائه‌ می‌گردد. در مورد میزان‌ حمل‌ و نقل‌ و تردد وسایــل‌ نقلیـه‌ در جاده‌های‌ كشور تا سال‌ 1341، آمارهای‌ جامعی‌ در دسترس‌ نبود و در سـال مذكور‌ وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ برای‌ نخستین‌ بار اقدام‌ به‌ تهیه‌‌ و ارائه آمار نمـود كه‌ این‌ فعالیـت‌ در سـال‌های‌ مختلـف‌ به‌ علــت‌ مـشكلات‌ و موانع‌ متعددی‌ كه‌ در راه‌ اجرای‌ آن‌ وجود داشت‌، دچار وقفه‌های‌ موقت‌ گردید. با توجه‌ به‌ نیاز روزافزون‌ به‌ اطلاعـات‌ آماری‌ در ایـن‌ زمینـه‌، از سال‌ 1361 وظیفه‌ جمع‌آوری‌ آمار و اطلاعات‌ به‌ صورت‌ متمركز به ‌عهده دفتر آمار و برنـامه‌ریزی‌ و از نیمه‌ دوم‌ سـال‌ 1376 به‌‌ عهده‌ دفتـر فنـاوری‌ اطلاعات‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ كشور محول‌ شد. این سازمان در اواخر اسفند ماه 1382 براساس مصوبه شورای عالی اداری به سـازمان راهـداری و حمـل و نـقل جـاده‌ای كشور تغییر نام یافت. در سال‌ 1366، به‌ منظور جبران‌ كمبود آمار در این‌ زمینه‌، مركز آمار ایران‌ با اجرای‌ طرح‌ "آمارگیری‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ كشور" اطلاعاتی‌ در مورد مشخصات‌ ناوگان‌ جاده‌ای‌، رانندگان‌ و بار حمل‌ شده‌ جمع‌آوری‌ نمود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
حمل و نقل آبی

اطلاعات آماری ارائه شده دراین بخش مربوط به حمل و نقل آبی است مانند: شناورهای فعال درکشور، ظرفیت کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزن بارهای بارگیری شده و تخلیه شده دربنادر کشور توسط شناورها، تعداد مسافرهای جابجا شده دراین بخش و...

اطلاعات آماری ارائه شده دراین بخش مربوط به حمل و نقل آبی است مانند: شناورهای فعال درکشور، ظرفیت کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزن بارهای بارگیری شده و تخلیه شده دربنادر کشور توسط شناورها، تعداد مسافرهای جابجا شده دراین بخش و...

اطلاعات‌ آماری‌ مربوط‌ به‌ این بخش، در سال‌ 1342 برای‌ نخستین‌ بار در قالب‌ یك‌ طرح‌ آماری‌ توسط‌ سازمان‌ بنـادر و كشتیرانـی‌ اجـرا گردیـد. ایـن‌ اطلاعـات،‌ در حال‌ حاضر توسط‌ سازمان‌ مذكور به‌ روش‌ ثبتی‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود. در زمینه حمل‌ و نقل‌ دریایی‌، علاوه‌ بر شركت‌ كشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ كه‌ از سال‌ 1346 فعالیت‌ خود را تحت‌ عنوان‌ كشتیرانی‌ تجاری‌ ایران‌ شروع‌ كرد، سه‌ شركت‌ كشتیرانی‌ ایران‌ و هند، والفجر8 و كشتیرانی‌ دریای‌ خزر وابسته‌ به‌ شركت‌ كشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایــران‌ نیـز در زمینـه حمـل‌ و نقل‌ مسافر و بار فعالیت‌ دارند كه‌ آمارهایی‌ از فعالیت‌ آن‌ها در این بخش آورده شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
حمل و نقل هوایی

آمار و اطلاعات بخش آمارو حمل و نقل هوایی شامل: مسافران ورودی و خروجی فرودگاههای داخلی و بین المللی، میزان بار حمل شده توسط این بخش، مسافرحمل شده توسط شرکت های هواپیمایی و... می باشد.

آمار و اطلاعات بخش آمارو حمل و نقل هوایی شامل: مسافران ورودی و خروجی فرودگاههای داخلی و بین المللی، میزان بار حمل شده توسط این بخش، مسافرحمل شده توسط شرکت های هواپیمایی و... می باشد. آمار فعالیت‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌، با تأسیس‌ اولین‌ شركت‌ هـواپیمایـی‌ به‌ نام‌ هواپیمایی‌ ملی‌ ایران‌ در سال‌ 1323 كه‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، "شركت‌ هواپیمایی‌ جمهوری‌ اسلامـی ایران" نامیـده‌ شـد، مـورد توجه‌ قرار گرفت‌. علاوه‌ بر شركت‌ مذكور، شركت‌ هواپیمایی‌ آسمان‌ از سال‌ 1359، شركت‌های‌ ایران‌ ایرتور، پیام‌، كاسپین‌، كیش‌ایر، ساها و سفیران‌ از سال‌ 1371 و شركت‌ ماهان‌ایر از سال‌ 1372، شروع‌ به‌ فعالیت‌ در زمینه حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ كرده‌اند كه‌ آمارهای‌ مربوط‌ به‌ آن، از طریق‌ سازمان‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ ارائه‌ می‌شود. آمار فعالیت‌ شركت‌های‌ هواپیمایی‌ خارجی‌ در ایران‌ كه‌ توسط نمایندگی‌های‌ آن‌ها به ‌سازمان‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ گزارش ‌می‌شود، از طریق‌ سازمان‌ مذكور ارائه می‌گردد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
حمل و نقل ریلی

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو