زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

درمان

با هدف بهبود شاخص های کیفی و کمی و به منظور فراهم آوردن و تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور، ارایه آمارهای مورد نیاز به در این حیطه توسط وزارت بهداشت و درمان صورت می پذیرد.

با هدف بهبود شاخص های کیفی و کمی و به منظور فراهم آوردن و تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور، ارایه آمارهای مورد نیاز به در این حیطه توسط وزارت بهداشت و درمان صورت می پذیرد. برای‌ نخسـتین‌ بار در سال‌ 1335، جمع‌آوری‌ آمـارهای‌ مـربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ بـهداشـتی‌ و درمانی‌ كشـور توسط‌ وزارت‌ بهداری‌ سابق‌ آغاز شد و تا سال‌ 1364 توسط‌ وزارتخانه‌ مذكور ادامه یافت. در سال‌ 1364، با ادغام‌ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشكی‌ و بیمارستان‌های‌ وابسته‌ به‌ آن، وزارت‌ بهداری‌ سابق در قالب‌ تشكیلات‌ جدید و با نام‌ "وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكی" وظیفه جمع‌آوری‌ و ارائه آمـار فعالیـت‌های‌ بـهداشـتی‌ و درمانی را عهده‌دار شده و از آن‌ زمان‌ تاكنون،‌ این فعالیت ادامه یافته است. از جمله آمارهای تولید شده می توان به: آمار تعداد پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پزشکان فوق تخصص و پیراپزشکان، تعداد بیمارستان های فعال کشور، آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراکز توان بخشی، تعداد داروخانه ها و تعداد پایگاه های اورژانس در این حوزه آمار تخصصی اشاره کرد. باذکر این نکته که، تهیه آمار مربوط‌ به‌ پزشكان‌ شاغل‌ در بخش‌ خصوصی،‌ در حال‌ حاضر توسط‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكی‌ كشور صورت‌ می‌گیرد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
حساب‌های اقماری سلامت

حساب‌های ملی سلامت برای این منظور طراحی شده است که ابزاری را فراهم آورد تا سیاستگذاران را در شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن یاری دهد.

حساب‌های ملی سلامت برای این منظور طراحی شده است که ابزاری را فراهم آورد تا سیاستگذاران را در شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن یاری دهد. در واقع حساب‌های ملی سلامت، مجموعه‌ای از اطلاعات جامع، نظام‌مند و سازگار از جریان منابع را در نظام سلامت کشور برای یک دوره معین فراهم نموده و با امکان‌پذیر نمودن ترسیم استراتژی کشور برای تامین مالی موثر در بخش سلامت، معیار مناسبی برای ارزیابی نظام سلامت کشور می‌باشد. حساب‌های ملی سلامت برای اولین بار توسط مرکز آمار ایران و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 1380 تدوین شد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
باروری

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
بهداشت

با هدف بهبود شاخص های کیفی و کمی و به منظور فراهم آوردن و تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور، ارایه آمارهای مورد نیاز به در این حیطه توسط وزارت بهداشت و درمان صورت می پذیرد.

با هدف بهبود شاخص های کیفی و کمی و به منظور فراهم آوردن و تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور، ارایه آمارهای مورد نیاز به در این حیطه توسط وزارت بهداشت و درمان صورت می پذیرد. برای‌ نخسـتین‌ بار در سال‌ 1335، جمع‌آوری‌ آمـارهای‌ مـربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ بـهداشـتی‌ و درمانی‌ كشـور توسط‌ وزارت‌ بهداری‌ سابق‌ آغاز شد و تا سال‌ 1364 توسط‌ وزارتخانه‌ مذكور ادامه یافت. در سال‌ 1364، با ادغام‌ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشكی‌ و بیمارستان‌های‌ وابسته‌ به‌ آن، وزارت‌ بهداری‌ سابق در قالب‌ تشكیلات‌ جدید و با نام‌ "وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكی" وظیفه جمع‌آوری‌ و ارائه آمـار فعالیـت‌های‌ بـهداشـتی‌ و درمانی را عهده‌دار شده و از آن‌ زمان‌ تاكنون،‌ این فعالیت ادامه یافته است. از جمله آمارهای تولید شده می توان به: آمار تعداد پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پزشکان فوق تخصص و پیراپزشکان، تعداد بیمارستان های فعال کشور، آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراکز توان بخشی، تعداد داروخانه ها و تعداد پایگاه های اورژانس در این حوزه آمار تخصصی اشاره کرد. باذکر این نکته که، تهیه آمار مربوط‌ به‌ پزشكان‌ شاغل‌ در بخش‌ خصوصی،‌ در حال‌ حاضر توسط‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكی‌ كشور صورت‌ می‌گیرد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو