زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

آب

اطلاعات‌ آماری‌ این بخش شامل‌ دو قسمت‌ «آب» و «برق» است‌ كه‌ توسط وزارت‌ نیرو و واحدهای‌ وابسته‌ به‌آن‌، به‌ روش‌ ثبتی‌ تولید‌ و ارائه می‌شود. که در دو سرفصل قابل ارائه است.

اطلاعات‌ آماری‌ این بخش شامل‌ دو قسمت‌ «آب» و «برق» است‌ كه‌ توسط وزارت‌ نیرو و واحدهای‌ وابسته‌ به‌آن‌، به‌ روش‌ ثبتی‌ تولید‌ و ارائه می‌شود. که در دو سرفصل قابل ارائه است.
آب: آمار آب‌ شامل آب‌های‌ زیرزمینی‌، سدهای‌ مخزنی و طول‌ شبكه‌ها و آب‌ و فاضلاب‌ (خانگی و صنعتی) و... می‌باشد و اطـلاعات‌ در این زمینه،‌ از سـال‌ 1346 در سالنامه‌های‌ آماری (تولید مرکزآمار ایران) ‌ ارائـه شـده ‌اسـت‌. با ذکر این نکته که آمار آب‌های‌ زیرزمینی‌ و سدهای مخزنی از «شركت‌ مدیریت‌ منابع‌ آب‌ ایران» و آمار طول‌ شبكه‌ها و تعداد انشعاب‌ آب‌ و فاضلاب‌ از «شركت‌ مهندسی‌ آب‌ و فاضلاب‌ كشور» دریافت‌ و در این‌ فصل‌ ارائه‌ شده ‌است‌. علاوه‌ بر آمارهای‌ مذكور، مركز آمار ایران‌ با اجرای‌ سرشماری‌های‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ طی سال‌های 1365 تا 1395، اطلاعات‌ آماری‌ مربوط به‌ تعداد واحدهای‌ مسكونی‌ و خانوارهای‌ استفاده ‌كننده‌ از آب‌ و برق‌ را گردآوری‌ نموده و ارائه می‌نماید.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
سایر انرژی‌ها (برق، گاز و نفت)

اطلاعات‌ آماری‌ این بخش شامل‌ دو قسمت‌ «آب» و «برق» است‌ كه‌ توسط وزارت‌ نیرو و واحدهای‌ وابسته‌ به‌آن‌، به‌ روش‌ ثبتی‌ تولید‌ و ارائه می‌شود. که در دو سرفصل قابل ارائه است.

اطلاعات‌ آماری‌ این بخش شامل‌ دو قسمت‌ «آب» و «برق» است‌ كه‌ توسط وزارت‌ نیرو و واحدهای‌ وابسته‌ به‌آن‌، به‌ روش‌ ثبتی‌ تولید‌ و ارائه می‌شود. که در دو سرفصل قابل ارائه است.
برق: اطـلاعات‌ آماری‌ صنعت‌ برق‌، برای‌ اولین‌ بار توسط وزارت‌ آب‌ و برق‌ وقت‌ در سال‌ 1343 جمع‌آوری‌ شد. در سال‌ 1353، وزارت‌ آب‌ و برق‌ براساس‌ مصوبه‌ مجلس‌ به‌ «وزارت‌ نیـرو» تغییر نام‌ یـافت‌. از سال‌ 1346، این‌ وزارتخـانـه‌ اطـلاعات‌ آمـاری‌ مربـوط به‌ صنـعت‌ بـرق‌ شامـل‌: آمـار تولیـد، انتقـال‌، توزیع‌ و مصرف برق (انشعابات خانگی و صنعتی)‌ را هر ساله‌ در قالب‌ نشریات‌ آماری‌ تهیه‌ و منتشر می‌كند كـه‌ بـرخی‌ از آن‌ها در جداول‌ سـالنامه‌‌ آماری‌ كشور ارائه‌ شده‌ است‌. علاوه‌ بر آمارهای‌ مذكور، مركز آمار ایران‌ با اجرای‌ سرشماری‌های‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ طی سال‌های 1365 تا 1395، اطلاعات‌ آماری‌ مربوط به‌ تعداد واحدهای‌ مسكونی‌ و خانوارهای‌ استفاده ‌كننده‌ از آب‌ و برق‌ را گردآوری‌ نموده و ارائه می‌نماید. نفت و گاز: با استخراج‌ نفت‌ و گاز از اولین‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سلیمان‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ (1908 میلادی‌)، فعالیت‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌ آغاز شد و آمارهای‌ مربوط به آن نیز از زمان‌ مذكور گردآوری‌ شده‌ است‌. پس‌ از ملی‌ شدن صنعت‌ نفت‌ در اسفند 1329، شركت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ آمارهای‌ وسیع‌تری‌ را منتشركرده‌ است‌. در اولین‌ سالنامه‌ آماری‌ كشور، آمارهای‌ مربوط‌ به‌ سال ‌1334 شمسی‌ (1955میلادی‌) درج‌ شده‌ است‌. پس‌ از تأسیس‌ شركت‌ ملی‌ گاز ایران‌ در اسفند 1344 و شركت‌ ملی‌ گاز مایع‌ ایران‌ در سال‌ 1366، این‌ دو شركت‌ نیز به‌ترتیب‌ آمارهایی‌ در زمینه‌ گاز طبیعی‌ (L.N.G) و گاز مایع‌ (L.P.G) گردآوری‌ و ارائه‌ كرده‌اند. در سال1342 بـا احداث‌ اولین ‌‌كارخانه ‌كود شیمیایی‌ در كشور، صنایع‌ پتروشیمـی‌ تولـد یافـت‌ و این‌ نقطـه آغـاز تأسیس‌ سازمانی‌ مستقل‌ برای‌ معرفـی‌ صنعتـی‌ نو دركشور به شمار مـی‌رود‌. از سـال‌ 1343 این ‌سازمان نوپا تحت ‌‌عنوان‌ «شركت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی»‌ به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ داد.‌ بــه‌دلیل‌ وجـود منابع‌ اولیـه‌ فـراوان‌ نفـت‌ و گاز و ارزش‌ افـزوده‌ بـالا و همچنیـن‌ سایـر عوامل‌، تولیـد مواد پتروشیمی‌ در ایران‌ مورد توجه‌ و عنایت‌ خاصی‌ قرارگرفته ‌‌است‌. اطلاعات این بخش شامل تولید و تصفیه نفت خام، صادرات نفت و فراورده های نفتی، مصرف فراورده های نفتی ، ظرفیت تولید گاز مایع و شهرها و روستاهای تحت پوشش و ... می با شد. شایان‌ ذكر اسـت‌، علاوه‌ بـر آمـارهـای مندرج‌ ، آمارهایی ‌در زمیـنه‌ نفـت‌ و گاز در سطح بین المللی ارائه‌ شـده ‌است‌ كه‌ منبع‌ آن،‌ سازمان‌ كشـورهای‌ صـادركننـده نفت‌ (OPEC) است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو