طبقه‌بندی ها

تنظیم سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گیری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ویژه ارزیابی دقیق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نیل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهایی دقیق،‌ جامع و گویا امكان‌پذیر است. علاوه بر این، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی میسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سیستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند.

تنظیم سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گیری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ویژه ارزیابی دقیق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نیل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهایی دقیق،‌ جامع و گویا امكان‌پذیر است. علاوه بر این، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی میسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سیستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. به همین منظور طبقه‌بندی‌های آماری به عنوان چارچوبی استاندارد و مقایسه‌پذیر برای معرفی منظم جریان‌های اقتصادی به كار می‌رود و از دیرباز مورد توجه جوامع و سازمان‌های بین‌المللی بوده و برای پدیده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهیه و استفاده از آن‌ها را به كشورهای عضو توصیه نموده‌اند. درعین حال چون شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها یكسان نیست،‌ سازمان‌های بین‌المللی این اختیار را به كشورها داده‌اند كه با توجه به شرایط موجود با حفظ چارچوب اصلی،‌ تغییرات لازم را در طبقه‌بندی‌ها اعمال كنند و در سطح ملی طبقه‌بندی یكسانی به كار برند. در بند «و» از ماده 3 قانون تأسیس مركز آمار ایران، «تهیه تعاریف، تعیین مفاهیم، معیارها و طبقه‌بندی‌های آماری» به عهده این مركز گذاشته شده و ماده 8 همان قانون؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های وابسته به دولت را ملزم به تبعیت از تعاریف و مفاهیم، روش‌ها، معیارها و طبقه‌بندی‌های مركز آمار ایران نموده است. به همین منظور مرکز آمار ایران تدوین و بازنگری طبقه‌بندی های آماری را در دستور کار خود قرار داده و هر ساله با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان موضوعی مرتبط این هدف را دنبال می کند.

طبقه بندی های ملی

طبقه‌‌بندی استاندارد بین‌‌المللی تمام رشته فعالیت‌‌های اقتصادی

loading...

طبقه‌بندی محوری محصولات

loading...

طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل

loading...

طبقه‌بندی وظایف دولت

loading...

طبقه‌‌بندی مصرف (هزینه) فردی برحسب هدف

loading...

طبقه‌‌بندی حساب‌های سلامت

loading...

طبقه‌‌بندی بین‌‌المللی فعالیت‌‌ها برای آمارهای گذران وقت

loading...

طبقه‌بندی فرهنگ و فراغت ايران

loading...

طبقه‌بندی استاندارد بین‌‌المللی آموزش: برنامه‌‌های آموزشی و پیشرفت تحصیلی

loading...

فهرست رده‌بندی فعالیت‌های ویژه گردشگری (صنایع گردشگری)

loading...

طبقه‌‌بندی بین‌‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت

loading...

طبقه‌بندی فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست

loading...

کدهای استاندارد کشور یا منطقه برای کاربرد آماری استاندارد کشوری یا منطقه‌ای برای کاربردهای آماری

loading...

راهنمای مقدماتی طبقه‌بندی‌های استاندارد بین‌المللی سن

loading...

طبقه‌بندی بر حسب رده‌‌های عمده اقتصادی

loading...

طبقه‌بندی فعالیت‌های آماری

loading...

نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا

loading...

طبقه‌بندی آسیب‌های شغلی

loading...

طبقه‌بندی آماری بین‌المللی بیماری‌ها و مشکلات مربوط به سلامتی

loading...

کد طبقه‌بندی‌های استاندارد آماری

جدول مقایسه ای طبقه بندی ها

جداول