زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

گردشگری

دراین بخش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گردشگری، موزه ها و بناهای تاریخی، میراث فرهنگی، و... ارائه شده است.

دراین بخش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گردشگری، موزه ها و بناهای تاریخی، میراث فرهنگی، و... ارائه شده است. تهیه‌ آمارهای‌ گردشگـری،‌ هر چند با تشكیـل‌ سـازمـان‌ جلـب‌ سیاحان‌ در سال‌ 1342 آغاز شد اما سازمان‌ مذكور براساس‌ سوابق‌ موجود در دفـاتر ادارات‌ گمرك‌، گذرنامه‌ و سایـر منـابع‌ مربــوط، موفق‌ به‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ سال‌های‌ 1331 تا 1342 گردید كـه‌ این‌ آمارها برای‌ نخستین‌ بار در سالنامه آماری‌ 1345 درج‌ شد. آمار مربوط به‌ تعداد بازدیدكنندگان‌ از موزه‌ها و بناهای‌ تاریخی‌ كشور هم تا اواخر سال1382، از طریق‌ اداره كل‌ موزه‌ها وابسته‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌كشور كه‌ بخشی‌ از موزه‌ها و بناهای‌ تاریخی‌ را تحت‌ پوشش‌ دارد، جمع‌آوری‌ می‌شد و از زمان فوق‌الذكر به علت ادغام سازمان میراث فرهنگی كشـور و سازمـان ایرانگـردی و جهانگردی و تشكیل "سازمان میراث فرهنگی و گردشگـری"، آمـار مربوط از آن سازمان دریافت می‌شود. آمار‌ مربوط به‌ زائران‌ اماكن‌ متبركه نیز،‌ فقط شامل‌ آن‌ دسته‌ از زائرانی‌ است‌ كه‌ از طریق‌ سازمان‌ حج‌ و زیارت‌ اقدام‌ به‌ سفر نموده‌اند.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
هتلداری

 

 

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو