زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

مسکن و محل های سکونت

این موضوع، فعالیت‌های آماری مربوط به مسکن و خانه‌‌ها و محل‌های سكونت را پوشش می‌دهد، نظیر تعداد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد خانوار ساکن، سال اتمام بنا، مساحت زیربنا و... اما اجاره مسکن زیر پوشش این موضوع قرار نمی‌گیرد. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص موضوع مسکن و محل‌های سكونت منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور و نشریات سرشماری عمومی نفوس و مسکن موجود است.

جدول آماری

آرشیو

فراداده

آرشیو

نشریه

آرشیو

داده تصویری

آرشیو