زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

امور قضایی

فعالیت‌هایی از جمله جرم، محکومیت‌ها، عملكرد سیستم عدالت کیفری، عدالت، امنیت، قربانیان، نرخ پرونده‌های مختومه، جمعیت زندان، دستگیرشدگان جرایم مختلف، قاچاق، استفاده و تولید مواد مخدر، تعداد دادگاه‌ها و دادسراهای فعال و.... زیر پوشش این موضوع قرار می‌گیرند. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص امور قضایی منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور موجود است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو