زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

بیمه

شركت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ در سال‌ 1314 تاسیس‌ شد.‌ جمع‌آوری‌ آمار‌‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌، با تشكیل‌ اداره‌ آمار و اطلاعات‌ در شركت‌ مذكور، از سال ‌1339 شروع‌ شد. این‌ اداره‌ پس‌ از تغییر‌ و تحولاتی‌ چند، در سال‌ 1345 تجدید سازمان‌ یافت‌ و با امكانات‌ گسترده‌تری‌ به‌ جمع‌آوری‌ آمار‌‌های‌ بیمه‌ در كشور پرداخت‌. در سال‌ 1350، بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ با هدف‌ هدایت‌ و نظارت‌ فعالیت‌‌‌های‌ بیمه‌ تاسیس‌ گردید و تهیه‌ و انتشار آمار‌‌های‌ بیمه به‌ اداره‌ آمار این‌ سازمان‌ واگذار شد. در حال‌ حاضر، آمار‌‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ توسط بیمه‌ مركزی‌ جمهوری اسلامی ‌ایران‌، با استفاده‌ از اسناد و مدارك‌ شركت‌‌‌های‌ مختلف‌ بیمه‌، جمع‌آوری‌ و منتشر می‌شود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
پول و بانکداری

جمع‌آوری‌ آمار‌‌های‌ پولی‌ و بانكی‌ كشور با تاسیس‌ بانك‌ ملی ‌ایران‌ در سال‌ 1307 شروع‌ شد و از سال‌ 1314، با تاسیس‌ اداره‌ آمار و بررسی‌‌‌های‌ ‌اقتصادی‌‌ در این‌ بانك‌ گسترش‌ یافت‌. پس‌ از تشكیل‌ بانك‌ مركزی‌ ایران‌ در سال‌ 1339، این‌ وظیفه‌ به‌‌ بانك‌ مذكور واگذار شد. در حال‌ حاضر، بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ با استفاده‌ از گزارش‌‌‌هایی‌ كه‌ از بانك‌‌‌های‌ كشور به ‌طور مرتب‌ دریافت‌ می‌كند، آمـار‌‌های‌ پـولی‌ و بانكـی‌ كشور را جمع‌آوری‌ و منتشر می‌نماید. شایان ذکر است از سال 1392 اطلاعات شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسگریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده‌اند.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو

آمـار‌‌های‌ مـربـوط بـه‌ معـامـلات‌ سهام‌ اوراق‌ بهادار دركشـور، از سال ‌1346 توسط‌ «شرکت‌ بـورس‌ اوراق‌ بهـادار تهران» بــه‌ روش ثبتی‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌شود.

بورس

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو