زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

جمعیت

آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد.

آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد. در خرداد ماه‌ سال 1318، اولین‌ قانون‌ سرشمـاری‌ به‌ تصویب‌ مـجـلس شـورای‌ مـلی‌ رسیـد. در اجـرای‌ ایـن‌ قانون‌، سـرشماری جمعیت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌های‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدریج‌ به‌ اجرا درآمد، ولی‌ ادامه‌ آن‌ به‌آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد. در خرداد ماه‌ سال 1318، اولین‌ قانون‌ سرشمـاری‌ به‌ تصویب‌ مـجـلس شـورای‌ مـلی‌ رسیـد. در اجـرای‌ ایـن‌ قانون‌، سـرشماری جمعیت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌های‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدریج‌ به‌ اجرا درآمد، ولی‌ ادامه‌ آن‌ به علت‌ وقایع‌ شهریور1320 به تعویق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همكاری‌ آمار عمومی‌ تشكیل‌ شد و در فروردین سال1332 قانون‌ آمار و سرشماری‌ به‌ تصویب‌ رسید و‌ در سال‌ 1335، اولین‌ سرشماری‌ عمومی‌ جمعیت‌ را در كل‌ كشور به‌ اجرا در آمد. با تأسیس‌ اداره‌ كل‌ آمار عمومی‌ و اجرای‌ سرشماری‌ عمومی‌ كشور در سال 1335، فعالیت‌های‌ آماری‌ وارد مرحله‌ جدیدی‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌های ‌گوناگون‌ آماری‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. این‌ مركز به‌ عنوان‌ اولین‌ اقدام‌، سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصویب قانون جدید مركز آمار ایران‌ و اعمال‌ تجـدیـد نظر در ساختار سازمـانی‌ آن‌، ایـن‌ مـركـز در آبـان سـال‌ 1355 دومیـن‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ كشـور را به‌ انجام ‌رسانید. در سال‌ 1365، اولیـن‌ سـرشمـاری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكـن‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد كه‌ نتایج‌ آن‌، اطلاعات‌ و آمارهای‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ برنامه‌ریزی‌های‌ توسعه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ كشور فراهم آورد. افزایش‌ غیر قابل‌ انتظار جمعیت‌ كشور طی‌ سال‌های‌ 1355 لغایت‌ 1365 كه‌ آگاهی‌ از روند تغییرات‌ جمعیت‌ پس‌ از سال‌ 1355 را مورد تأكید قرار می‌داد و نیز وجود جابه‌جایی‌های‌ عمده‌ جمعیت‌، ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ كه‌ چارچوب‌های‌ آماری‌ حاصل‌ از سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ 1365 را دستخوش‌ دگرگونی‌های‌ بزرگ‌ و غیر‌‌قابل‌ اغماض‌ كرده‌ بود، سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ كشور و به‌ تبع‌ آن‌، مركز آمار ایران‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در زمانی‌ كوتاه‌تر از فاصله‌ متداول‌ ده‌ساله‌، به‌‌انجام‌ یك‌ تمام‌شماری‌ از جمعیت‌ كشور تحت‌ عنوان‌ « طرح‌ آمارگیری‌ جاری‌ جمعیت‌ سال‌ 1370» اقدام‌ كند و برای‌ اولین‌ بار در كشور، سرشماری‌ جمعیت‌ را با یك‌ آمارگیری‌ نمونه‌ای‌ همراه‌ سازد‌.از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای 1375، (پنجمین سرشماری‌ )،‌ سال 1385،( ششمین سرشماری)، سال 1390( هفتمین سرشماری) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی 5 ساله، در آبان 1395 (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
خانوار

آمارهای ارائه شده دراین بخش شامل اطلاعات آماری درمورد خانوارهای بررسی شده در سرشماری ها مانند: تعداد خانوارها، سرپرستان خانوار، چگونگی تملک وضعیت مسکن خانوارها، میزان سواد خانوارها، میزان اشتغال خانوارها و.... است.

آمارهای ارائه شده دراین بخش شامل اطلاعات آماری درمورد خانوارهای بررسی شده در سرشماری ها مانند: تعداد خانوارها، سرپرستان خانوار، چگونگی تملک وضعیت مسکن خانوارها، میزان سواد خانوارها، میزان اشتغال خانوارها و.... است. در خرداد ماه‌ سال 1318، اولین‌ قانون‌ سرشمـاری‌ به‌ تصویب‌ مـجـلس شـورای‌ مـلی‌ رسیـد. در اجـرای‌ ایـن‌ قانون‌، سـرشماری جمعیت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌های‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدریج‌ به‌ اجرا درآمد، ولی‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقایع‌ شهریور1320 به تعویق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همكاری‌ آمار عمومی‌ تشكیل‌ شد و در فروردین سال1332 قانون‌ آمار و سرشماری‌ به‌ تصویب‌ رسید و‌ در سال‌ 1335، اولین‌ سرشماری‌ عمومی‌ جمعیت‌ را در كل‌ كشور به‌ اجرا در آمد. با تأسیس‌ اداره‌ كل‌ آمار عمومی‌ و اجرای‌ سرشماری‌ عمومی‌ كشور در سال 1335، فعالیت‌های‌ آماری‌ وارد مرحله‌ جدیدی‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌های ‌گوناگون‌ آماری‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. این‌ مركز به‌ عنوان‌ اولین‌ اقدام‌، سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصویب قانون جدید مركز آمار ایران‌ و اعمال‌ تجـدیـد نظر در ساختار سازمـانی‌ آن‌، ایـن‌ مـركـز در آبـان سـال‌ 1355 دومیـن‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ كشـور را به‌ انجام ‌رسانید. در سال‌ 1365، اولیـن‌ سـرشمـاری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكـن‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد كه‌ نتایج‌ آن‌، اطلاعات‌ و آمارهای‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ برنامه‌ریزی‌های‌ توسعه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ كشور فراهم آورد. افزایش‌ غیر قابل‌ انتظار جمعیت‌ كشور طی‌ سال‌های‌ 1355 لغایت‌ 1365 كه‌ آگاهی‌ از روند تغییرات‌ جمعیت‌ پس‌ از سال‌ 1355 را مورد تأكید قرار می‌داد و نیز وجود جابه‌جایی‌های‌ عمده‌ جمعیت‌، ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ كه‌ چارچوب‌های‌ آماری‌ حاصل‌ از سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ 1365 را دستخوش‌ دگرگونی‌های‌ بزرگ‌ و غیر‌‌قابل‌ اغماض‌ كرده‌ بود، سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ كشور و به‌ تبع‌ آن‌، مركز آمار ایران‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در زمانی‌ كوتاه‌تر از فاصله‌ متداول‌ ده‌ساله‌، به‌‌انجام‌ یك‌ تمام‌شماری‌ از جمعیت‌ كشور تحت‌ عنوان‌ « طرح‌ آمارگیری‌ جاری‌ جمعیت‌ سال‌ 1370» اقدام‌ كند و برای‌ اولین‌ بار در كشور، سرشماری‌ جمعیت‌ را با یك‌ آمارگیری‌ نمونه‌ای‌ همراه‌ سازد‌.از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای 1375، (پنجمین سرشماری‌ )،‌ سال 1385،( ششمین سرشماری)، سال 1390( هفتمین سرشماری) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی 5 ساله، در آبان 1395 (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
مهاجرت

آمارهای ارائه شده دراین بخش شامل اطلاعات آماری درمورد میزان مهاجرت افراد بررسی شده در سرشماری ها مانند: تعداد مهاجران وارد شده برحسب جنس و سن، میزان مهاجران وارد شده برحسب محل اقامت قبلی، تعداد مهاجران برحسب علت مهاجرت و... است . میزان مهاجرت درسرشماری های نفوس و مسکن توسط مرکزآمار سنجیده و ارائه می شود با ذکر این نکته که اطلاعات ارائه شده فقط شامل اطلاعات مهاجران وارد شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
وقایع حیاتی

در زمان‌ قاجاریه‌ تلاش‌های پراكنده‌ای‌ برای شمارش‌ جمعیت‌ انجام ‌گرفت كه‌ اغلب‌ به‌ صورت‌ موردی‌ ‌به‌ اجرا در آمده است. در سال‌ 1297، اداره‌ ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ منظور ثبت‌ وقایع‌ چهارگانه‌، تاسیس‌ شد. با ثبت‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ ولادت، فوت‌، ازدواج‌ و طلاق‌ توسط اداره‌‌ مذكور، ضرورت اطلاع‌ از جمعیت‌ كشور و تعیین‌ سازمانی‌ كه‌ موظف‌ به‌ جمع‌آوری‌ این‌ اطلاعات‌ باشد، مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در سال 1303 شمسی،‌ با تصویب‌ آیین‌نامه‌ای،‌ مسئولیت‌ جمع‌آوری‌ و تمركز‌ بخشیدن‌ به آمارهای‌ مورد نیاز، بر عهده وزارت‌ كشور گذاشته‌ شد.

در زمان‌ قاجاریه‌ تلاش‌های پراكنده‌ای‌ برای شمارش‌ جمعیت‌ انجام ‌گرفت كه‌ اغلب‌ به‌ صورت‌ موردی‌ ‌به‌ اجرا در آمده است. در سال‌ 1297، اداره‌ ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ منظور ثبت‌ وقایع‌ چهارگانه‌، تاسیس‌ شد. با ثبت‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ ولادت، فوت‌، ازدواج‌ و طلاق‌ توسط اداره‌‌ مذكور، ضرورت اطلاع‌ از جمعیت‌ كشور و تعیین‌ سازمانی‌ كه‌ موظف‌ به‌ جمع‌آوری‌ این‌ اطلاعات‌ باشد، مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در سال 1303 شمسی،‌ با تصویب‌ آیین‌نامه‌ای،‌ مسئولیت‌ جمع‌آوری‌ و تمركز‌ بخشیدن‌ به آمارهای‌ مورد نیاز، بر عهده وزارت‌ كشور گذاشته‌ شد. تصویب‌‌نامه‌ مذكور با انجام‌ تغییراتی‌ در سال 1307، از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ وقت‌ گذشت‌ و جنبه قانونی‌ یافت‌ و از آن‌ زمان‌، اداره ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ «اداره‌‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌» تغییر نام‌ داد. اداره‌ مذكور از سال 1349 با نام‌ «سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ كشور»، به‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ادامه‌ داده‌ است‌. در خرداد ماه‌ سال 1318، اولین‌ قانون‌ سرشمـاری‌ به‌ تصویب‌ مـجـلس شـورای‌ مـلی‌ رسیـد. در اجـرای‌ ایـن‌ قانون‌، سـرشماری جمعیت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌های‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدریج‌ به‌ اجرا در آمد، ولی‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقایع‌ شهریور1320 به تعویق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همكاری‌ آمار عمومی‌ تشكیل‌ شد و در فروردین سال 1332 قانون‌ آمار و سرشماری‌ به‌ تصویب‌ رسید. در این‌ سال‌، اداره‌‌ آمار و سرشماری‌ از اداره كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌ جدا شد‌ و به‌ سازمان‌ همكاری‌ آمار عمومی‌ پیوست‌ و به‌ این‌ ترتیب‌، برای‌ اولین‌ بار سازمانی‌ به ‌طور انحصاری‌ موظف‌ به‌ جمع‌آوری‌ آمار شد. این سازمان‌ در سال ‌1334 به‌ وزارت‌ كشـور وابسته‌ شد و نـام‌ آن‌ بـه‌ «اداره‌ كل‌ آمار عمومی» تغییر یافت‌ و سپس‌ در سال‌ 1335، اولین‌ سرشماری‌ عمومی‌ جمعیت‌ را در كل‌ كشور به‌ اجرا درآورد. در سال‌ 1344، اداره‌‌ كل‌ آمار عمومی‌ از وزارت‌ كشور جدا و با نام‌ ‌‌‌«مركز آمار ایران» به‌ سازمان‌ برنامه‌ وابسته‌ شود. این‌ مركز به‌ عنوان‌ اولین‌ اقدام‌، سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. آمار مربوط به‌ وقایع‌ حیاتی‌ ولادت، فوت، ازدواج‌ و طـلاق‌ همچنان تـوسط سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ كشور ثبت‌ می‌شود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو