زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

تعاون

اطلاعات این بخش شامل: مشخصات عمومی شرکت های تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان، تعداد تعاونی های فعال، تعداد تعاونی های دردست اجرا، تعداد تعاونی های ثبت شده، مشخصات عمومی شرکت های تعاونی خدماتی، و ... می باشد.

اطلاعات این بخش شامل: مشخصات عمومی شرکت های تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان، تعداد تعاونی های فعال، تعداد تعاونی های دردست اجرا، تعداد تعاونی های ثبت شده، مشخصات عمومی شرکت های تعاونی خدماتی، و ... می باشد. اطلاعات‌ آماری‌ در زمینه‌ شركت‌های‌ تعاونی‌ شهری‌، از سال‌ 1339 و آمار شركت‌های‌ تعاونی‌ روستایی،‌ از سال‌ 1342 از سازمان‌های‌ ذیربط اخذ و منتشر شده است. ‌ در ایـن‌ قسمت‌، آمار شركت‌ها و اتحادیه‌های‌ تعاونی‌ روستایی،‌ از سازمان‌ مركزی‌ تعاون‌ روستایی‌ و مشخصات‌ سایر شركت‌ها و اتحادیه‌های‌ تعاونی‌، از وزارت‌ ‌تعاون‌، كار و رفاه اجتماعی اخذ و ارائه ‌‌شده ‌است‌.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
حساب‌های اقماری تعاون

با توجه به این که تعاونی‌ها دارای فعالیت‌هایی هستند که طبقه‌بندی آنها در یکی از 5 بخش نهادی اقتصاد (شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی، دولت، خانوارها و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها) امکان‌پذیر نیست و هر تعاونی برحسب فعالیت عمده در بخش شرکت‌های مالی یا غیرمالی طبقه‌بندی می‌شود،

با توجه به این که تعاونی‌ها دارای فعالیت‌هایی هستند که طبقه‌بندی آنها در یکی از 5 بخش نهادی اقتصاد (شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی، دولت، خانوارها و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها) امکان‌پذیر نیست و هر تعاونی برحسب فعالیت عمده در بخش شرکت‌های مالی یا غیرمالی طبقه‌بندی می‌شود، به این ترتیب اطلاعات تعاونی‌ها در چارچوب حساب‌های مرکز سیستم نمی‌گنجد و برای کسب اطلاعاتی با جزئیات بیشتر نظیر تولید، ارزش افزوده، مازاد عملیاتی ناخالص و...لازم است حساب‌های اقماری تعاون تهیه شود.‌

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
آمارهای بازرگانی و خدمات

گردآوری و تولید آمار بخش‌های مختلف بازرگانی و خدمات یکی از اهداف مرکز آمار می‌باشد. بر این اساس مطالعات جامعی صورت پذیرفت و اطلاعات و اقلام مورد نیاز بیش از سی فعالیت اقتصادی بر اساس کدهای ISIC Rev. 4 در قالب یک پرسشنامه طراحی شد.

گردآوری و تولید آمار بخش‌های مختلف بازرگانی و خدمات یکی از اهداف مرکز آمار می‌باشد. بر این اساس مطالعات جامعی صورت پذیرفت و اطلاعات و اقلام مورد نیاز بیش از سی فعالیت اقتصادی بر اساس کدهای ISIC Rev. 4 در قالب یک پرسشنامه طراحی شد. طرح جامع بازرگانی و خدمات برای اولین بار در سال 1394 به اجرا درآمد. این طرح در ادامه مجموعه طرح های جداگانه بخش بازرگانی و خدمات است که در سنوات گذشته به صورت پراکنده اجرا می‌شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو