زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

تحقیق و توسعه

اطلاعات مربوط به این بخش دربرگیرنده فعالیت‌های پژوهشی و دانش محور است. در این حوزه، اطلاعات مربوط به محققان (پژوهشگران)، سایركاركنان تحقیق و توسعه، پروژه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل ارایه است.

اطلاعات مربوط به این بخش دربرگیرنده فعالیت‌های پژوهشی و دانش محور است. در این حوزه، اطلاعات مربوط به محققان (پژوهشگران)، سایركاركنان تحقیق و توسعه، پروژه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل ارائه است. این اطلاعات از طرح آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود، استخراج می‌شود. جامعه آماری این طرح شامل مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و كارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه می‌باشد که از سال 1396، شرکت‌های دانش بنیان نیز به جامعه آماری طرح افزوده شده است. مركز آمار ایران در راستای پاسخ به نیازهای شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی دیگر نیاز محققان و پژوهشگران دانشگاهی و سازمان‌های بین‌المللی، آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه را از سال 1376 اجرا كرده و نتایج آن در اختیار عموم قرار گرفته است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو