استانداردها

استاندارد طرح‌های آمارگیری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است كه در راستای رفع ناهماهنگی‌ها در فرایند اجرای طرح‌های آماری میان سازمان‌های تولید كننده آمار، افزایش دقت آمارهای تولیدی، مقایسه‌پذیری و ایجاد انسجام در نظام تولید آمارهای كشور و ارزیابی كیفیت آن‌ها تدوین شده است. این استانداردها، الگویی یكسان در اختیار تولید كنندكان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بدانند چه فعالیتی را به چه صورت انجام دهند. مرکز آمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود در بند «و» از ماده 3 قانون، تهیه و تدوین و بازنگری استاندارد طرح‌های آمارگیری و سایر استانداردهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری را در برنامه کاری خود قرار داده و استانداردها را در موضوعات و ابعاد مختلف تدوین و ارائه نموده است.

استاندارد طرح‌های آمارگیری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است كه در راستای رفع ناهماهنگی‌ها در فرایند اجرای طرح‌های آماری میان سازمان‌های تولید كننده آمار، افزایش دقت آمارهای تولیدی، مقایسه‌پذیری و ایجاد انسجام در نظام تولید آمارهای كشور و ارزیابی كیفیت آن‌ها تدوین شده است. این استانداردها، الگویی یكسان در اختیار تولید كنندكان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بدانند چه فعالیتی را به چه صورت انجام دهند. مرکز آمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود در بند «و» از ماده 3 قانون، تهیه و تدوین و بازنگری استاندارد طرح‌های آمارگیری و سایر استانداردهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری را در برنامه کاری خود قرار داده و استانداردها را در موضوعات و ابعاد مختلف تدوین و ارائه نموده است.

 داده آزاد(Open Data)
  فیلم آموزشی داده آزاد