زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

نیروی انسانی

اطلاعاتی‌ كه‌ در ایـن‌ قسمت‌ ارائه‌ می‌شــود شـامـل‌ انـواع جمعیـت‌ فـعال‌ و غیرفعـال اقتصــادی، ویژگی‌های‌ جمعیت‌ شاغل‌ در بخش‌های‌ مختـلف‌ اقتصـادی‌، شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری و آمار كاركنان‌ دولت ‌(تابع قانون کار، برحسب وضعیت استخدامی و ...) می‌باشد.

اطلاعاتی‌ كه‌ در ایـن‌ قسمت‌ ارائه‌ می‌شــود شـامـل‌ انـواع جمعیـت‌ فـعال‌ و غیرفعـال اقتصــادی، ویژگی‌های‌ جمعیت‌ شاغل‌ در بخش‌های‌ مختـلف‌ اقتصـادی‌، شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری و آمار كاركنان‌ دولت ‌(تابع قانون کار، برحسب وضعیت استخدامی و ...) می‌باشد. آمار و اطلاعات‌ مربوط به‌ نیروی‌ انسانی‌، برای‌ نخستین‌ بار در سال‌ 1318 توسط اداره‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌، در برخی‌ از شهرهای ‌مهم ‌كشورگردآوری ‌شد. در سال‌ 1335، ضمن‌ اجرای‌ اولین ‌سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ كه‌ توسط اداره‌ كل‌ آمار عمومی‌ اجرا شد، اطلاعاتی‌ چند در این‌ زمینه‌ به‌ دست‌ آمد. سپس‌ با اجرای ‌چند طرح ‌آماری‌ در زمینه‌‌های كشاورزی‌، صنعت‌ و جمعیت‌، در زمره‌ آمار جمع‌آوری‌ شده‌، اطلاعات مربوط‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ نیز متناسب‌ با موضوع‌ طرح‌، مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در سال‌های‌ بعد، مركز آمار ایران‌ ضمن‌ اجرای‌ سرشماری‌های‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌های‌ 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 و آمارگیری‌ جاری‌ جمعیت‌ 1370، آمار و اطلاعات‌ اساسی‌ مربوط به‌ نیـروی‌ انـسانی‌ را جـمع‌آوری‌ نموده و علاوه‌ بر آن‌ از سال‌ 1376، طرح‌ نمونه‌گیری‌ ویژگی‌های‌ اشتغال‌ و بیكاری‌ خانوار را نیز به اجرا درآورده است و تا سال 1383 هر سال این طرح اجرا گردیده، در سال‌های مذكور اطلاعات آبان ماه به عنوان نماینده سال ارائه شده است. از سال 1384 طرح آمارگیری از نیروی كار جایگزین طرح مذكور گردیده است، شایان ذكر است با توجه به ویژگی‌‌های این طرح، اطلاعات ارائه شده در این سال‌ها متوسط اطلاعات سالانه می‌باشد. برای‌ تهیه‌ و تنظیم‌ آمار و اطلاعات‌ این‌ قسمت‌، از نتایج‌ طرح‌ آمار‌گیری از‌ ویژگی‌های‌ اشتغال‌ و بیكاری‌ خانوار و طرح آمارگیری از نیروی كار مركز آمار ایران‌ و نیز از گزارش‌های‌ آماری‌ سازمان امور اداری و استخدامی استفاده‌ شده‌ است‌. در مورد آمار ارائه‌ شده‌ توضیح‌ نكات‌ زیر ضروری‌ است: در طرح‌ آمارگیری‌ از ویژگی‌های‌ اشتغال‌ و بیكاری‌ خانوار و همچنین طرح آمارگیری از نیـروی كار، جـامعه آماری‌ نمونه‌ فقط‌ شامل‌ خانوارهای‌ معمولی‌ ساكن‌ می‌باشد و خانوارهای‌ دستجمعی‌ و معمولی‌ غیر ساكن‌ را در بر نمی‌گیرد. آمار مربوط به‌ هر وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌، شامل‌ آمار تمامی سازمان‌ها و واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ آن نیز می‌باشد. آمار كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌، وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و شركت‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ و نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌، به‌‌دلیل‌ محرمانه‌ بودن‌ و نیز آمار كاركنان‌ شركت‌های‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ به‌ علت‌ وضعیت‌ خاص‌ استخدامی‌، در دسترس‌ نمی‌باشد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو