زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

رفاه اجتماعی

حمایت اجتماعی، با آمارهای مربوط به اقدامات حمایتی از مردم در برابر خطرات ناشی از درآمد نامناسب مرتبط با بیکاری، بیماری، ناتوانی، پیری، مسئولیت‌های والدین یا درآمد نامناسب در پی از دست دادن همسر یا والدین و غیره، سر‌وكار دارد كه شامل آمار مربوط به حقوق بازنشستگان، طرح¬های تأمین اجتماعی، هزینه‌های حمایت اجتماعی و غیره است. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص موضوع رفاه اجتماعی، بهزیستی و تامین اجتماعی منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور موجود است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
بهزیستی و تامین اجتماعی

حمایت اجتماعی، با آمارهای مربوط به اقدامات حمایتی از مردم در برابر خطرات ناشی از درآمد نامناسب مرتبط با بیکاری، بیماری، ناتوانی، پیری، مسئولیت‌های والدین یا درآمد نامناسب در پی از دست دادن همسر یا والدین و غیره، سر‌وكار دارد كه شامل آمار مربوط به حقوق بازنشستگان، طرح¬های تأمین اجتماعی، هزینه‌های حمایت اجتماعی و غیره است. در مرکز آمار ایران نشریه مستقلی در خصوص موضوع رفاه اجتماعی، بهزیستی و تامین اجتماعی منتشر نمی‌شود. آمارهای مرتبط با این موضوع در سالنامه‌های آماری کشور موجود است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو