زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

بودجه دولت

آمارهای‌ بودجه‌ از سال‌ 1289 هجری‌ شمسی‌، با تنظیم‌ بودجه دولت‌ توسط‌ وزارت‌ دارایی‌ شكل‌ گرفت‌ و تا سال‌ 1342 برحسب‌ درامد و هزینه دستگاه‌ها ارائه‌ می‌شد. از سال‌ 1342، تهیه بودجه برنامه‌ای‌ به‌ سازمان‌ برنامه و بودجه‌ محول شده است. این‌ سـازمان‌ علاوه‌ بر تهیـه‌ و تـدویـن‌ بودجه عمومی‌ دولـت‌‌ (مصوب‌ اول‌، مصوب‌ دوم ‌و قطعی‌)، بودجه شركت‌های‌ دولتی‌، بانك‌ها و موسسات انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت را كه‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ توسط‌ بخـش‌ عمـومـی‌ اداره‌ شده¬اند، نیـز پیـش‌بینـی می‌كند. در حال‌ حاضر، آمارهای این بخش شامل‌ انواع‌ دریافتی‌ها و پرداختی‌های‌ بودجه دولت‌، عملكرد اعتبارات‌ استان‌ها و خلاصه بودجه شركت‌های‌ دولتی‌، بانك‌ها و موسسات انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو