زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

شاخص قیمت تولید کننده

در این بخش اطلاعات شامل شاخص قیمت تولید كننده به تفكیك فصل و بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی و ... ارائه می شود. محاسبه "شاخص قیمت تولید كننده"، از سال 1369 توسط بانک مرکزی و از 1390 توسط مركز آمار ایران آغاز شد. از مهم ترین موارد استفاده این شاخص، نشان دادن زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی برای تعدیل قیمت های جاری به ثابت است. نشریات "شاخص قیمت تولید كننده" توسط مركز آمار ایران، به صورت فصلی و سالانه بر اساس سال پایه 1390منتشر می شود.

در این بخش اطلاعات شامل شاخص قیمت تولید كننده به تفكیك فصل و بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی و ... ارائه می شود. محاسبه "شاخص قیمت تولید كننده"، از سال 1369 توسط بانک مرکزی و از 1390 توسط مركز آمار ایران آغاز شد. از مهم ترین موارد استفاده این شاخص، نشان دادن زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی برای تعدیل قیمت های جاری به ثابت است. نشریات "شاخص قیمت تولید كننده" توسط مركز آمار ایران، به صورت فصلی و سالانه بر اساس سال پایه 1390منتشر می شود. شاخص های تولید كننده در بخش های مختلف توسط مركز آمار ایران نیز تولید می شود كه اهم آنها عبارت اند از: شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت: شامل اطلاعاتی مانند شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت در فصل های مختلف، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های صنعتی، درصد تغییرات شاخص قیمت صنعت در فصلهای مختلف و ... ارائه می شود. این طرح از سال 1375 تا کنون به صورت فصلی، اجرا و نتایج آن بر اساس سال پایه 1390منتشر می شود. شاخص قیمت تولید كننده بخش معدن: شامل اطلاعاتی مانند شاخص قیمت تولید كننده بخش معدن به تفكیك فصل های مختلف، درصد تغییر شاخص كل قیمت تولید كننده بخش معدن، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های معدنی و ... ارائه می شود. این طرح از سال 1381 تا کنون به صورت فصلی و بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود. شاخص قیمت تولید كننده بخش برق: شامل اطلاعاتی مانند شاخص قیمت تولید كننده برق به صورت دوره ای (به تفكیك ساعات پربار، كم بار و میان بار و ...) است که بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود. شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور: شامل اطلاعاتی مانند شاخص قیمت تولید كننده بخش مرغداری های صنعتی، درصد تغییر شاخص های قیمت تولید محصولات مرغداری صنعتی و ... است و نتایج آن بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود. شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور: شامل اطلاعاتی مانند میزان تغییر شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور، میزان رشد در طی ماه های مختلف و ... است. و نتایج آن بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود. شاخص قیمت تولید كننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی: شامل اطلاعات شاخص قیمت تولید كننده كشاورزی در بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی می باشد به صورت فصلی می باشد. این شاخص از سال 1390 تا کنون بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود. شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات: شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسابل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات به صورت فصلی و بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
شاخص قیمت مصرف‌کننده

کل این بخش به دو زیربخش تقسیم می شود که به صورت زیرقابل توضیح است:

کل این بخش به دو زیربخش تقسیم می شود که به صورت زیرقابل توضیح است:

الف) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری : اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، ف و... می باشد. برای اولین بار، بانك ملی ایران در سال 1315، محاسبه شاخص هزینه زندگی[1] و شاخص بهای عمده‌فروشی كالاها را در نقاط شهری آغاز كرد. در سال 1338، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی كالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تأسیس بانك مركزی ایران در سال 1339، مسئولیت تهیه شاخص‌های مذكور، به این بانك محول شد. بانك مركزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوارها و تركیب هزینه آن‌ها، سال 1348 را سال پایه قرار داد و تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی كالاها به عمل آورد. در سال 1353 تحولاتی در اوضاع اقتصادی كشور پدید آمد و سال مذكور به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص‌های فوق، برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در سال 1361، با توجه به تغییــرات ایجـاد شـده در الگـوی مصرف خانوارها كه ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از انقـلاب اسـلامی بود، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذكور به عمل آمد. بانك مركزی در سال 1378، سال پایه را برای «شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطـق شهری ایران» از سال 1369 به سـال 1376 تغییـر داد. شایان ذكر است در سال 1391 اطلاعات این شاخص براساس سال پایه 1390 توسط دفتر شاخص قیمت مركز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری كشور قرار گرفته و منتشر می شود.

  • ب ) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی : اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات درنقاط روستایی به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، و... می باشد. در سال 1353، مركز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده ‌فروشی تعدادی از كالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آورد و از آن زمان تا مهرماه 1357، نتایج حاصل از آمارگیری‌های مذكور را همه ساله به صورت متوسط قیمت كالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالانه، منتشر می‌كرد. پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 1358 و نیمه اول سال 1359 طرح‌ آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار علاقمندان قرار گرفت. از سال 1361 لغایت سال 1375، شاخص بهای خرده‌فروشی كالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، براساس سال پایه 1361 تهیه و منتشر می‌شد. همچنین در سال 1376، سال 1374 به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال‌های 1375 لغایت 1383، به تفكیك استان‌ها و كل كشور تهیه و منتشر شده است. از سال 1383 تا سال 1391، سال 1381 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه بوده است. در حال حاضر براساس آخرین تجدیدنظر، سال 1390 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
متوسط قیمت

محصولات کشاورزی از اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمتهای متفاوتی پیدا می کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده فروشی،… و قیمت خرده فروشی نامیده می شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطه ها و … حذف شود.

محصولات کشاورزی از اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمتهای متفاوتی پیدا می کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده فروشی،… و قیمت خرده فروشی نامیده می شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطه ها و … حذف شود.

اطلاعات این قسمت شامل اطلاعات و آمارهایی مانند: متوسط قیمت فروش سرخرمن محصولات کشاورزی درمناطق روستایی، متوسط قیمت تمام شده محصولات کشاورزی درمناطق روستایی، میزان تغییرات این قیمت ، متوسط قیمت تولید کننده به تفکیک شاخص کل گروههای اصلی و فرعی زراعی و باغی و ... می باشد. آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال 1353 آغاز شد و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 1390 و در همان سال شروع شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
شاخص قیمت بخش خارجی

دراین بخش اطلاعاتی شامل شاخص بهای کالاهای صادراتی به تفکیک ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی برحسب گروه های اصلی و... ارائه می شود.

دراین بخش اطلاعاتی شامل شاخص بهای کالاهای صادراتی به تفکیک ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی برحسب گروه های اصلی و... ارائه می شود. محاسبه "شاخص بهای كالاهای صادراتی"، به منظور نشان‌ دادن تغییرات قیمت كالاهای صادراتی از سال 1376 آغاز شد. ارقام شاخص بهای كالاهای صادراتی در سال‌های گذشته بر مبنای اطلاعات به دست آمده از عمده‌فروشانی بود كه صادرات را انجام می‌دادند. اما از سال 1382، "شاخص بهای كالاهای صادراتی" مندرج در این قسمت براساس اطـلاعـات اخـذ شـده از گمرك است و كـل اقـلام صـادراتـی را شـامـل می‌شود که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و انتشار می یابد. مرکزآمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود تهیه شاخص قیمت کالاهای صادراتی را از اول مرداد ماه سال 1381 در دستورکار خود قرار داد که درآغاز به صورت ماهانه از اطلاعات پرسشنامه هایی که توسط صادرکنندگان کشور دراستان های مختلف تکمیل می شد، استفاده نمود. از سال 1384 اجرای این طرح به صورت فصلی در دستورکار قرار گرفت که بر این اساس تمامی اطلاعات ماهانه قبلی نیز به فصل تبدیل شد. این جداول نیز شامل شاخص بهای کالاهای صادراتی به صورت گروههای اصلی اقتصادی ( محصولات غذایی، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی و... ) می باشد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
ساختمان

دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان تغییرات نهاده های ساختمانی در طول یک فصل( مانند میزان تغییرات مصالح و مواد لازم درتولید و ساخت و ساز ساختمان های مسکونی)، مقایسه این اقلام درطول فصول مختلف سال و همچنین سالهای متفاوت درقالب جداول اطلاعاتی ارائه می شود. طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمان های مسكونی شهر تهران از سال 1390 توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی اجرا و نتایج آن بر سال پایه 1390 انتشار می یابد.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
مسکن

دراین بخش اطلاعاتی مانند: متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های کلنگی معامله شده در بنگاههای املاک برحسب شهرهای منتخب، متوسط قیمت اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب، متوسط میزان ودیعه برای اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب و... ارائه می شود. مرکزآمار ایران برای بدست آوردن اطلاعات در این زمینه طرح های زیر را به اجرا درآورده است که برخی از آنان هم اکنون نیز اجرا شده و نتایج آن به صورت جداول اطلاعاتی انتشار می یابند.

دراین بخش اطلاعاتی مانند: متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های کلنگی معامله شده در بنگاههای املاک برحسب شهرهای منتخب، متوسط قیمت اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب، متوسط میزان ودیعه برای اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب و... ارائه می شود. مرکزآمار ایران برای بدست آوردن اطلاعات در این زمینه طرح های زیر را به اجرا درآورده است که برخی از آنان هم اکنون نیز اجرا شده و نتایج آن به صورت جداول اطلاعاتی انتشار می یابند.

سال عنوان فعالیت یا طرح روش اجرا دستگاه مجری

1371 - 1382

1387

نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نمونه گیری مرکز آمار ایران‌

1371 - 1382

و 1387

نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهرهای منتخب نمونه گیری مرکز آمار ایران‌

1388

تاکنون

خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهر تهران نمونه گیری مرکز آمار ایران‌

1388

تا کنون

خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور نمونه گیری مرکز آمار ایران‌

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو