زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

گذران وقت

گردآوری آمارهای گذران وقت افراد جامعه از موضوعاتی است كه در سال‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان و محققان مطالعات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از كشورها قرار گرفته است.

گردآوری آمارهای گذران وقت افراد جامعه از موضوعاتی است كه در سال‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان و محققان مطالعات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از كشورها قرار گرفته است. بررسی متوسط زمان سپری شده توسط افراد جامعه در هرگروه فعالیت و در نتیجه شناخت الگوی گذران وقت افراد در هر یك از گروه‌های مختلف اجتماعی مبنایی برای برنامه‌ریزی در زمینه مسائل اجتماعی – اقتصادی كشور را فراهم می‌نماید. طرح آمارگیری گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام شده توسط افراد جامعه و بررسی تغییرات شیوه‌ی زندگی افراد در فصول متوالی سال نخستین بار برای دوره آماری یک‌ساله 88- 1387و برای دوره آماری دوم، 94-1393 و سومین دوره آماری طرح در مناطق شهری کشور در سال 99-1398 توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری تهیه، طراحی و اجرا شد. از آنجا كه این طرح براساس تجربیات سایر كشورها و استفاده از تعاریف و طبقه‌بندی‌های بین‌المللی فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت (ICATUS- 2016 ) طراحی و اجرا شده است، نتایج طرح مذكور علاوه بر این ‌كه می‌تواند برای ارائه آمارها و شاخص ها در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد، امكان مقایسه با آمارهای بین‌المللی در زمینه الگوی گذران وقت را نیز فراهم می‌سازد. نوع آمارگیری این طرح نمونه‌گیری است و جامعه آماری طرح خانوارهای معمولی ساکن و گروهی ساکن در نقاط شهری کشور است. طرح دارای دو پرسشنامه است: 1- پرسشنامه خانوار 2- پرسشنامه فردی(برای افراد 15 ساله و بیشتر حاضرخانوار)، در این آمارگیری جمع‌آوری اطلاعات خانواری توسط مأمور آمارگیر به صورت حضوری و اطلاعات فردی توسط افراد خانوار به روش خود تکمیلی انجام می‌شود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو