17 خرداد 1402
En | 

 نفت و گاز:

      با استخراج‌ نفت‌ و گاز از اولين‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سليمان‌ در سال‌ 1287 شمسي‌ (1908 ميلادي‌)، فعاليت‌ صنعت‌ نفت‌ در ايران‌ آغاز شد و آمارهاي‌ مربوط به آن نيز از زمان‌ مذكور گردآوري‌ شده‌ است‌. پس‌ از ملي‌ شدن صنعت‌ نفت‌ در اسفند 1329، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ آمارهاي‌ وسيع‌تري‌ را منتشركرده‌ است‌. در اولين‌ سالنامه‌ آماري‌ كشور، آمارهاي‌ مربوط‌ به‌ سال ‌1334 شمسي‌ (1955ميلادي‌) درج‌ شده‌ است‌.

     پس‌ از تأسيس‌ شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ در اسفند 1344 و شركت‌ ملي‌ گاز مايع‌ ايران‌ در سال‌ 1366، اين‌ دو شركت‌ نيز به‌ترتيب‌ آمارهايي‌ در زمينه‌ گاز طبيعي‌ (L.N.G)  و گاز مايع‌  (L.P.G) گردآوري‌ و ارائه‌ كرده‌اند.

     در سال1342 بـا احداث‌ اولين ‌كارخانه كود شيميايي‌ در كشور، صنايع‌ پتروشيمـي‌ تولـد يافـت‌ و اين‌ نقطـه آغـاز تأسيس‌ سازماني‌ مستقل‌ براي‌ معرفـي‌ صنعتـي‌ نو دركشور به شمار مـي‌رود‌. از سـال‌ 1343 اين سازمان نوپا تحت ‌عنوان‌ «شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي»‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ داد.‌ بــهدليل‌ وجـود منابع‌ اوليـه‌ فـراوان‌ نفـت‌ و گاز و ارزش‌ افـزوده‌ بـالا و همچنيـن‌ سايـر عوامل‌، توليـد مواد پتروشيمي‌ در ايران‌ مورد توجه‌ و عنايت‌ خاصي‌ قرارگرفته ‌‌است‌.

اطلاعات این بخش شامل تولید و تصفیه نفت خام، صادرات نفت و فراورده های نفتی، مصرف فراورده های نفتی ، ظرفیت تولید گاز مایع و شهرها و روستاهای تحت پوشش و ... می با شد. شايان‌ ذكر اسـت‌، علاوه‌ بـر آمـارهـاي مندرج‌ ، آمارهايي ‌در زميـنه‌ نفـت‌ و گاز در سطح بین المللی ارائه‌ شـده ‌است‌ كه‌ منبع‌ آن،‌ سازمان‌ كشـورهاي‌ صـادركننـده نفت‌ (OPEC) است.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.