08 آذر 1402
En | 

تعاون:

اطلاعات این بخش شامل: مشخصات عمومی شرکت های تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان، تعداد تعاونی های فعال، تعداد  تعاونی های دردست اجرا، تعداد تعاونی های ثبت شده، مشخصات عمومی شرکت های تعاونی خدماتی، و ... می باشد.

اطلاعات‌ آماري‌ در زمينه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ شهري‌، از سال‌ 1339 و آمار شركتهاي‌ تعاوني‌ روستايي،‌ از سال‌ 1342 از سازمانهاي‌ ذيربط اخذ و منتشر شده است. ‌

در ايـن‌ قسمت‌، آمار شركتها و اتحاديه‌هاي‌ تعاوني‌ روستايي،‌ از سازمان‌ مركزي‌ تعاون‌ روستايي‌ و مشخصات‌ ساير شركتها و اتحاديه‌هاي‌ تعاوني‌، از وزارت‌ ‌تعاون‌، كار و رفاه اجتماعي اخذ و ارائه ‌‌شده ‌است‌.

 


نشريات
مرکزآمار ايران در توليد و جمع‌آوري اطلاعات آماري به دو روش اقدام مي‌کند:
١_ توليد اطلاعات از طريق اجراي طرح هاي آماري يا سرشماري ها. در اين روش ، مرکزآمار ايران پس از اجراي طرح يا سرشماري، نتايج آن را به صورت نشريه، گزارش، خلاصه و چکيده از طريق درگاه ملي آماردر اختيار عموم قرار مي‌دهد.
٢_ گردآوری آمار و اطلاعات. در اين روش، تهيه و تولید اطلاعات آماری، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي انجام شده و به مرکز آمار ايران، نیز منتقل مي‌شود. برای دسترسی‌ به نشریات آماری‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانید به وب‌گاه سازمان های مذکور، مراجعه فرمایید.

گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.


نمودار

اطلاع‌نگاشت