03 مهر 1402
En | 
 

کسب و کار:

 دراین بخش آمار و اطلاعاتی در زمینه صنوف و معاملات ملکی مانند: تعداد معاملات ثبت شده در یک سال شمسی  و... ارائه می‌شود.

نخستين‌ آمارگيري‌ از كارگاههاي‌ بازرگاني‌، درسال‌ 1332 در شهر تهران‌ و در سال‌ 1336 در شهر اصفهان‌، توسط اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ وزارت‌ كشور اجرا شد. در سال‌ 1344، اداره كل‌ آمار بازرگاني‌ وزارت‌ دارايي‌ وقت‌ با رعايت‌ توصيه‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، در زمينه‌ بازرگاني‌ داخلي‌ طرحي‌ تهيه‌ كرد كه‌ نتايج‌ آن‌ منتشر شد. در سال‌ 1345، اداره كل‌ آمار وزارت‌ اقتصاد وقت‌، از كارگاههاي‌ عمده‌فروشي‌ شهر تهران‌ و حومه‌ به‌ صورت‌ آزمايشي‌، سرشماري‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ نتايج‌ آن‌ در سال‌ 1346 انتشار يافت‌. همچنين‌ اداره مذكور، از سال‌ 1346 تا 1351 از طريق‌ آمارگيري‌ نمونه‌اي‌، اطلاعات‌ مربوط به‌ كارگاههاي‌ بازرگاني‌250 شهر كشور را گردآوري‌ و نتايج‌ آن‌ را منتشر كرد. بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز در ارتباط با تنظيم‌ حسابهاي‌ ملي‌، از سالها قبل‌ نسبت‌ به‌ جمع‌آوري‌ آمارهاي‌ بازرگاني‌، اقدام‌ كرده‌ است‌.

   مركز آمار ايران‌، طي‌ سالهاي‌ 1355 و 1356، در قالب‌ اجراي‌ دو طرح‌ نمونه‌گيري‌ آزمايشي‌ كه‌ يكي‌ در شهر رشت‌ و ديگري‌ در شهرهاي‌ تهران‌، زاهدان‌، كرمانشاه‌ و خرمشهر انجام شد، اقداماتي‌ را در اين‌ زمينه‌ آغاز كرد. در سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سالهاي‌ 1355 و 1365 و آمارگيري‌ جاری جمعيت‌ 1370 نيز آمارهايي‌ در مورد كارگاههاي‌ بازرگاني‌ درسطح‌ كشورگردآوري شد.

در اواخر سال‌ 1366 و اوايل‌ سال‌ 1367، آمارگيري‌ از كارگاههاي‌ خريد و فروش‌ كالا در نقاط شهري‌، به‌ مقياس‌ وسيع توسط مركز آمار ايران‌ به‌ مرحله‌ اجرا در آمد. سپس‌ در سال‌ 1369، اطلاعات آماري كارگاههاي‌ مذكور، در دو زيرجامعه‌ شهري‌ و روسـتايي‌ گـردآوري‌ شـد. در سـال‌ 1373، طـرح‌ آمارگـيري‌ از كارگاههاي‌ بازرگاني‌ (محل‌ خريد و فروش‌ كالا)، به‌ صورت‌ نمونه‌اي‌ اجرا ‌شد.

   در سال‌هاي اخير، ‌ آمار انواع‌ معاملات‌ ثبت‌ شده‌ در دفاتر ثبت‌ اسناد و املاك‌ كه‌ نشان‌ دهنده‌ بخشي‌ از فعاليتهاي‌ بازرگاني مي‌باشد، از سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اخذ و در اين‌ بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

 


سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

نقشه‌

نمودار

اطلاع‌نگاشت