06 اسفند 1402
En | 
 

انبارداري‌  و سردخانه:

  در ارتباط با فعاليت‌ انبارداري‌، مركز آمار ايران‌ در سال‌ 1366، سرشماري‌ از سردخانه‌هاي‌ كشور و در سال1370، آمارگيري‌ از كارگاههاي‌ محل‌ ارائه خدمات‌ انبارداري‌ را انجام‌ داد. در سال‌ 1373 نيز مركز آمار ايران‌ به‌ منظور شناخت‌ ويژگيهاي‌ عمومي‌ انبارهـا، طـرح‌ آمـارگيـري‌ از فعاليت‌ انبارداري‌ كشور را اجرا كرد‌.

    همچنين در سالهاي ‌1377 و 1380، مركز آمار ايران‌ با استفاده‌ از فهرست‌ حاصل‌ از سرشماري‌ عمومي‌ صنعت‌ و معدن‌ سال‌ 1373 و به‌هنگام‌سازي‌ و تكميل‌ آن‌ براساس‌ اطلاعات‌ موجود در سازمانهاي‌ ذي‌ربط‌، به‌ سرشماري‌ از انبارها و سردخانه‌ها اقدام‌ كرده است‌. در سال‌هاي 1382 و 1384 مركز آمار ايران با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كارگاهي سال 1381، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مذكور نمود.

    شايان‌ ذكر است‌، در سرشماري‌ سالهاي 1377، 1380، 1382، 1384، 1387 و 1390  فقط‌ آمار انبارها و سردخانه‌هاي‌ مستقل‌ يا متبوعي‌ كه‌ خدمات‌ خود را به‌ عموم‌ عرضه‌ كرده‌اند، ارائه‌ شده‌ است‌. همچنين اطلاعات‌ مربوط به‌ سيلوهاي‌ گندم‌، از سال‌ 1374 از معاونت‌ بازرگاني‌ سازمان‌ غله‌ كشور دريافت‌ و در اين‌ بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌. اين سازمان در اول اسفند 1382 به شركت بازرگاني دولتي ايران تغيير نام يافت.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 نمودار

اطلاع‌نگاشت
تاریخ بروزرسانی: 04 مهر 1396