06 اسفند 1402
En | 
 

حمل‌ و نقل‌ آبي‌

اطلاعات آماری ارائه شده دراین بخش مربوط به حمل و نقل آبی است مانند:  شناورهای فعال درکشور، ظرفیت کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزن بارهای بارگیری شده و تخلیه شده دربنادر کشور توسط شناورها، تعداد مسافرهای جابجا شده دراین بخش و...

 اطلاعات‌ آماري‌ مربوط‌ به‌ این بخش، در سال‌ 1342 براي‌ نخستين‌ بار در قالب‌ يك‌ طرح‌ آماري‌ توسط‌ سازمان‌ بنـادر و كشتيرانـي‌ اجـرا گرديـد. ايـن‌ اطلاعـات،‌ در حال‌ حاضر توسط‌ سازمان‌ مذكور به‌ روش‌ ثبتي‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود.

   در زمينه حمل‌ و نقل‌ دريايي‌، علاوه‌ بر شركت‌ كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از سال‌ 1346 فعاليت‌ خود را تحت‌ عنوان‌ كشتيراني‌ تجاري‌ ايران‌ شروع‌ كرد، سه‌ شركت‌ كشتيراني‌ ايران‌ و هند، والفجر8 و كشتيراني‌ درياي‌ خزر وابسته‌ به‌ شركت‌ كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايــران‌ نيـز در زمينـه حمـل‌ و نقل‌ مسافر و بار فعاليت‌ دارند كه‌ آمارهايي‌ از فعاليت‌ آنها در این بخش آورده شده است.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

تاریخ بروزرسانی: 04 مهر 1396