08 مهر 1402
En | 
 

مخابرات:

ارتباطات از زيرساخت‌هاي مهم توسعه كشور است. بيشترين توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعي رخ داده است كه بيشترين توسعه را در بخش ارتباطات  شاهد بوده‌اند. تأثيرات فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي چنان عميق بوده است كه نظريه‌پردازان سعي كرده‌اند با نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي و جامعه شبكه‌اي اين تحولات را تبيين كنند.

ارتباطات نقش مهمي در تحول اقتصادي كشور به سمت چشم‌انداز اقتصاد دانش بنيان دارد.

دراین بخش اطلاعاتی مانند: تلفن های ثابت و همراه موجود و فعال درکشور، مشترکان تلفن، پوشش تلفن همراه درکشور و... ارائه می شود.

آمارهاي مربوط به مخابرات كه از سال 1337 توسط ادارات ذيربط به روش ثبتي توليد مي‌شود، توسط مركز آمار ايران گردآوري و از سال 1345 منتشر شده است. آمارهاي اين بخش نيز در سال1393 توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بازنگري قرار گرفته است.

 


نشريات

گزارش‌ها و چکیده‌ها

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌

نمودار

اطلاع‌نگاشت