30 شهریور 1402
En | 

 پست:

ارتباطات از زيرساخت‌هاي مهم توسعه كشور است. بيشترين توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعي رخ داده است كه بيشترين توسعه را در بخش ارتباطات  شاهد بوده‌اند. تأثيرات فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي چنان عميق بوده است كه نظريه‌پردازان سعي كرده‌اند با نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي و جامعه شبكه‌اي اين تحولات را تبيين كنند.

ارتباطات نقش مهمي در تحول اقتصادي كشور به سمت چشم‌انداز اقتصاد دانش بنيان دارد.

در این قسمت آمارها و اطلاعات مربوط به پست و امور مربوط به آن ارائه می شود. اطلاعاتی مانند: واحدهای پستی مورد بهره برداری، مرسولات جابجا شده به داخل و خارج از کشورو....

آمارهاي مربوط به پست كه از سال 1337 توسط ادارات ذيربط به روش ثبتي توليد مي شود، توسط مركز آمار ايران گردآوري و از سال 1345 منتشر شده است. آمارهاي اين بخش در سال 1393 توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بازنگري قرارگرفته است.

 


نشريات

گزارش‌ها و چکیده‌ها

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 نمودار

اطلاع‌نگاشت