03 مهر 1402
En | 
 

ساخت و ساز:

 در این بخش آمارهای مربوط به بخش ساختمان  و مسکن شامل: پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها،  مشخصات ساختمان های درحال ساخت، سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت و ساز مسکن،  خانوارهای دریافت کننده زمین (محرومین ) از بنیاد مسکن و .... ارائه می شود. آمارهاي‌ ساختمان‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ ارائه‌ مي‌شود، شامل‌ آمارهاي‌ ساخت‌ و ساز بناهاي‌ مسكوني‌ و غير مسكوني‌ و موجـودي‌ بنـاهـاي ‌مسكوني ‌است و اطـلاعات ‌آماري‌ سايـر انواع‌ ساختمـان‌ از قبيـل ‌سـدها، پـلهـا، كـانـالها و شبكـه‌هـا را پوشش نمي‌دهد.

سازمان هایی که در زمینه ارائه اطلاعات و آمار دراین بخش فعالیت دارند به شرح ذیل می باشند:سال

عنوان فعالیت یا طرح

روش اجرا

سازمان مجری

1358 تاکنون

طلاعات‌ پروانه‌های‌ ساختمانی‌ صادره‌ توسط‌ شهرداریهای‌ کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

1358 الی 1362

خلاصه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استانهای کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

1358 تاکنون

خلاصه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های کل کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

1376 تاکنون

اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها برای احداث ساختمان در شهرهای کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

 

1352 الی 1354

نتایج آمارگیری از ساختمانهای روستائی کشور

نمونه گیری

مرکزآمار ایران

1335 الی 1395

سرشماری نفوس و مسکن درسطح کل کشور

تمام شماری

مرکزآمارایران

1343 تاکنون

فعالیتهای‌ ساختمانی‌ بخش‌ خصوصی‌ در نقاط شهری‌

نمونه گیری

بانک مرکزی ایران

1381،1377،1378

1383-1387

 

گزارش بررسی آماری فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استانهای مختلف کشور

نمونه گیری

بانک مرکزی ایران

     به‌ علاوه‌، از سازمانهاي‌ تهيه‌ كننده‌ و مجري طرحهاي‌ ساختماني‌ بخش‌ عمومي‌، فقط اطلاعات‌ آماري‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در سالهاي‌ اخير به‌طور سالانه‌، به‌ روش‌ ثبتي جمع‌آوري‌ و منتشر مي‌شود. علاوه بر آن سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ كه‌ تنها سازمان‌ واگذاركننده زمين‌ در نقاط شهري‌ كشور است‌، آمار مربوط به‌ تعداد خانوار دريافت‌ كننده زمين‌ براي‌ ساخت‌ واحد مسكوني‌ و مساحت ‌زمين‌ واگذاري‌ را، سالانه‌ ثبت‌ و ارائه‌ مي‌كند. 

 

 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.