03 مهر 1402
En | 
 

قیمت و اجاره ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی:

دراین بخش اطلاعات مربوط به بخش عملیاتی مسکن و ساختمان ارائه می شود شامل:

الف) بخش ماشین آلات سا ختمانی  مانند کرا یه ساعتی ماشین آلات عمرانی و ساختمان سازی

ب) بخش قیمت مصالح ساختما نی مانند قیمت مصالح مربوط به ساخت و ساز

ج) بخش دستمزد نیروی انسانی شاغل در ساخت و ساز مانند دستمزد شاغلان در بخش های داخلی و خارجی ساختمان
سال

عنوان فعالیت یا طرح

روش اجرا

دستگاه مجری

نیمه اول سال 1374 تا کنون

نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

نیمه اول سال 1374 تا کنون

نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

نیمه اول سال 1374 تا کنون

نتایج آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی

نمونه گیری

مرکز آمار ایران

 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه

نمودار

اطلاع‌نگاشت