زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی نسبت به ماه قبل به تفکیک استان

زمان آماری: اردیبهشت 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی به تفکیک استان

زمان آماری: اسفند 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل به تفکیک استان

زمان آماری: اردیبهشت 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری به تفکیک استان

زمان آماری: اسفند 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارها نسبت به ماه قبل به تفکیک استان

زمان آماری: اردیبهشت 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارها نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ تورم دوازده ماهه کل خانوارها به تفکیک استان

زمان آماری: اسفند 1391 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارها به تفکیک استان

زمان آماری: فروردین 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور - تاریخ به روزرسانی: 1403/04/18

زمان آماری: 1403/04/18

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

چکیده نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار - بهار 1403

زمان آماری: بهار 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک - بهار 1403

زمان آماری: بهار 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/18

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

سیمای جمعیت ایران- سال 1403

زمان آماری: 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/17

دوره انتشار: غیر ادواری

نوع داده آماری: داده تصویری

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی - اردیبهشت 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: اردیبهشت 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/17

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور - خرداد 1403

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/17

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور - سال 1402

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش تر بخش خدمات بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: سال های 1384 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش تر بخش صنعت بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: سال های 1384 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش تر بخش کشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: سال های 1384 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: سال های 1384 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش تر بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: سال های 1384 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیش تر بر حسب مناطق شهری و روستایی

زمان آماری: 1402-1384

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری