03 مهر 1402
En | 
 

شاخص قیمت توليد كننده:

در اين بخش اطلاعات شامل شاخص قیمت توليد كننده به تفكيك فصل و بر حسب گروه هاي اصلي و اختصاصي و ... ارائه مي شود.
محاسبه "شاخص قیمت توليد كننده"، از سال 1369 توسط بانک مرکزی و از  1390 توسط مركز آمار ايران آغاز شد. از مهم ترين موارد استفاده اين شاخص، نشان دادن زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملي براي تعديل قيمت هاي جاري به ثابت است. نشريات "شاخص قیمت توليد كننده" توسط مركز آمار ايران، به صورت فصلي و سالانه بر اساس سال پایه 1390منتشر مي شود.
شاخص هاي توليد كننده در بخش هاي مختلف توسط مركز آمار ايران نيز توليد مي شود كه اهم آنها عبارت اند از:
1- شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت: شامل اطلاعاتي مانند شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت در فصل هاي مختلف، شاخص قيمت توليد كننده فعاليت هاي صنعتي، درصد تغييرات شاخص قيمت صنعت در فصلهاي مختلف و ... ارائه مي شود. اين طرح از سال 1375 تا کنون به صورت فصلي، اجرا و نتايج آن بر اساس سال پایه 1390منتشر مي شود.
2- شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن: شامل اطلاعاتي مانند شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن به تفكيك فصل هاي مختلف، درصد تغيير شاخص كل قيمت توليد كننده بخش معدن، شاخص قيمت توليد كننده فعاليت هاي معدني و ... ارائه مي شود. اين طرح از سال 1381 تا کنون به صورت فصلي و بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.
3- شاخص قيمت توليد كننده بخش برق: شامل اطلاعاتي مانند شاخص قيمت توليد كننده برق به صورت دوره اي (به تفكيك ساعات پربار، كم بار و ميان بار و ...) است که بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.
4- شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور: شامل اطلاعاتي مانند شاخص قيمت توليد كننده بخش مرغداري هاي صنعتي، درصد تغيير شاخص هاي قيمت توليد محصولات مرغداري صنعتي و ... است و نتایج آن بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.
5- شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور: شامل اطلاعاتي مانند ميزان تغيير شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور، ميزان رشد در طي ماه هاي مختلف و ... است. و نتایج آن بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.
6- شاخص قيمت توليد كننده زراعت، باغداري و دامداري سنتي: شامل اطلاعات شاخص قيمت توليد كننده كشاورزي در بخش هاي زراعت، باغداري و دامداري سنتي مي باشد به صورت فصلي مي باشد. این شاخص از سال 1390 تا کنون بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.
7- شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات: شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسابل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات به صورت فصلی و بر اساس سال پایه 1390 منتشر می شود.


براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.