30 شهریور 1402
En | 
 

شاخص بهاي كالاهاي صادراتي

 

دراین بخش اطلاعاتی شامل شاخص بهای کالاهای صادراتی به تفکیک ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی برحسب گروه های اصلی و... ارائه می شود.

   محاسبه "شاخص بهاي كالاهاي صادراتي"، به منظور نشان‌ دادن تغييرات قيمت كالاهاي صادراتي از سال 1376 آغاز شد. ارقام شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در سال‌هاي گذشته بر مبناي اطلاعات به دست آمده از عمده‌فروشاني بود كه صادرات را انجام مي‌دادند. اما از سال 1382، "شاخص بهاي كالاهاي صادراتي" مندرج در اين قسمت براساس اطـلاعـات اخـذ شـده از گمرك است و كـل اقـلام صـادراتـي را شـامـل مي‌شود که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و انتشار می یابد.

مرکزآمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود تهیه شاخص قیمت کالاهای صادراتی را از اول مرداد ماه سال 1381 در دستورکار خود قرار داد که درآغاز به صورت ماهانه از اطلاعات پرسشنامه هایی که توسط صادرکنندگان کشور  دراستان های مختلف تکمیل می شد، استفاده نمود. از سال 1384 اجرای این طرح به صورت فصلی در دستورکار قرار گرفت که بر این اساس تمامی اطلاعات ماهانه قبلی نیز به فصل تبدیل شد.

این جداول نیز شامل شاخص بهای کالاهای صادراتی  به صورت گروههای اصلی اقتصادی ( محصولات غذایی،  محصولات معدنی،  محصولات شیمیایی و... ) می باشد.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌

نمودار

اطلاع‌نگاشت