09 مهر 1402
En | 
 

متوسط قیمت:

محصولات کشاورزي از اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمتهاي متفاوتی پیدا می کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده فروشی، و قیمت خرده فروشی نامیده می شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزي باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه هاي حمل و نقل و انبارداري، سود واسطه ها و حذف شود. اطلاعات این قسمت شامل اطلاعات و آمارهایی مانند: متوسط قیمت فروش سرخرمن محصولات کشاورزی درمناطق روستایی، متوسط قیمت تمام شده محصولات کشاورزی درمناطق روستایی، میزان تغییرات این قیمت ، متوسط قیمت تولید کننده به تفکیک شاخص کل گروههای اصلی و فرعی زراعی و باغی و ... می باشد.

آمارگیري از قیمت فروش محصولات کشاورزي در سال 1353 آغاز شد و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداري و دامداري سنتی بر اساس سال پایه 1390 و در همان سال شروع شده است.

 

 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.