03 مهر 1402
En | 

معدن:

 اطلاعات این بخش شامل وضعیت معادن موجود درکشور، مقدار تولید معادن فعال، ارزش افزوده تولیدات معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ... می‌باشد.

آمارگيري از فعاليتهاي‌ مربوط به‌ معادن كشور ‌و انتشار مستمر نتايج آن،  از سال‌ 1333 توسط وزارت‌ صنعت، ‌معدن و تجارت وقت‌ آغاز شد. اولين‌ سرشماري‌ از معادن‌ كشور در آذرماه‌ سال‌ 1342 توسط وزارت‌ اقتصاد اجرا شد‌ و از سال‌ 1342 تا سال‌ 1353، دفتـر آمار وزارت‌ اقتصاد با استفاده‌ از آمـارهـاي‌ دفـاتر مـعادن‌ نقـاط‌ مختـلف‌ كـشور، هر سال‌ آماري‌ از فعاليتهاي‌ معادن‌ جمع‌آوري‌ و منتشر مي‌كرد. طی سالهاي‌ 1364 و 1365، مركز آمار ايران‌ به‌ آمارگيري‌ از معادن‌ تحت‌ پوشش‌ بخش‌ عمومي‌ اقدام‌ كرد و در سال‌ 1366، سومين‌ سرشماري‌ از معادن‌ كشور را به‌ مرحله‌ اجرا درآورد. از سال‌ 1367 تا سال 1385 به‌ استثناي‌ سال‌‌هاي 1370و 1384 آمـارگيـري‌ از معـادن‌ كشـور به‌طور سالانه‌ انجـام‌ شده است و نتایج آن در دسترس کاربران است.

   در مورد آمارهاي ارائه شده، توضيحات زير ضروري است:

1-     در آمـارگيـري‌ از معـادن فعـال‌كشـور، اطـلاعات‌ مـربـوط به نفـت‌ و گـاز، مـواد راديـو اكتيـو و خـاك ‌‌رس‌ ‌جمع‌آوري ‌نشده‌ است،

2-   در طـرح آمـارگـيـري از مـعادن در حال بهره‌بـرداري كشــور، معادن شن و ماسه به روش نمونه‌گيري و ساير معادن به‌ صورت سرشماري، مورد آمارگيري قرار مي‌گيرند.

3-   در اين‌ بخش‌ براي‌ طبقه‌بندي‌ فعاليتهاي‌ بخش‌ معدن از طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي (.I.S.I.C)، ويرايش‌ چهارم،‌ با اعمال‌ تغييراتي‌ در آن استفاده‌ شده‌ است‌.


 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.