زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - خرداد 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - خرداد 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین (گاو و گوساله) - بهار 1403

زمان آماری: بهار 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور

زمان آماری: فروردین 1396 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک ماه (100=1400)

زمان آماری: فروردین 1361 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک سال (100=1400)

زمان آماری: سال های 1315 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک ماه و گروه های اصلی بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: اردیبهشت 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: فروردین 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک ماه و گروه های اصلی بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: اردیبهشت 1381 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: فروردین 1381 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک سال و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: سال های 1381 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور به تفکیک سال و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: سال های 1361 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک سال (متوسط شاخص 12 ماه) و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: سال های 1390 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: اردیبهشت 1374 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: بهار 1361 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای کشور بر حسب دهک های هزینه ای به تفکیک ماه

زمان آماری: اردیبهشت 1395 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری