07 بهمن 1400
En | 
 

سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

داده های خام طرح آمارگیری گذران وقت

  99 - 1398 (بخش اول)

  99 - 1398 (بخش دوم)

  99 - 1398 (فایل راهنما)

  94 - 1393

  88 - 1387

..............................................................................

پرسشنامه های طرح آمارگیری گذران وقت 1399

           فرم 1- پرسشنامه خانوار 99 - 1398

           فرم 2- پرسشنامه فردی 99 - 1398

پرسشنامه های طرح آمارگیری گذران وقت 1393

  پرسشنامه های طرح آمارگیری گذران وقت 1387

طراحی سایت