17 خرداد 1402
En | 

گردشگری:

 دراین بخش اطلاعات مربوط به فعالیتهای گردشگری، موزه ها و بناهای تاریخی، میراث فرهنگی، و... ارائه شده است.

تهيه‌ آمارهاي‌ گردشگـري،‌ هر چند با تشكيـل‌ سـازمـان‌ جلـب‌ سياحان‌ در سال‌ 1342 آغاز شد اما سازمان‌ مذكور براساس‌ سوابق‌ موجود در دفـاتر ادارات‌ گمرك‌، گذرنامه‌ و سايـر منـابع‌ مربــوط،  موفق‌ به‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ سالهاي‌ 1331 تا 1342 گرديد كـه‌ اين‌ آمارها براي‌ نخستين‌ بار در سالنامه آماري‌ 1345 درج‌ شد.   

   آمار مربوط به‌ تعداد بازديدكنندگان‌ از موزه‌ها و بناهاي‌ تاريخي‌ كشور هم تا اواخر سال1382، از طريق‌ اداره كل‌ موزه‌ها وابسته‌ به‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌كشور كه‌ بخشي‌ از موزه‌ها و بناهاي‌ تاريخي‌ را تحت‌ پوشش‌ دارد، جمع‌آوري‌ مي‌شد و از زمان فوق‌الذكر به علت ادغام سازمان ميراث فرهنگي كشـور و سازمـان ايرانگـردي و جهانگردي و تشكيل "سازمان ميراث فرهنگي و گردشگـري"، آمـار مربوط از آن سازمان دريافت مي‌شود.

آمار‌ مربوط به‌ زائران‌ اماكن‌ متبركه نیز،‌ فقط شامل‌ آن‌ دسته‌ از زائراني‌ است‌ كه‌ از طريق‌ سازمان‌ حج‌ و زيارت‌ اقدام‌ به‌ سفر نموده‌اند.

 

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.