30 شهریور 1402
En | 

هزینه و درامد خا نوارهای روستایی:

 در این بخش آمار و اطلاعات درامد و هزینه خانوارهای روستایی شامل: مقدار هزینه خانوارهای روستایی برای اقلام خوراکی و غیرخوراکی، دخانی، متوسط درامد خانوارهای روستایی برحسب منابع درامد، مقدار هزینه خالص سالانه خانوارهای روستایی، مقدار هزینه‌های خا نوارهای روستایی برحسب دهک‌های درامدی و .... ارائه می شود.

بــررســي‌ هـزينــه‌ و درامد خانــوار (بودجه‌ خانوار)، براي‌ اوليــن‌ بــار در ســال‌ 1314 تــوســط بــانـك‌ ملـي‌ ايران‌ انجــام شــده و هــدف‌ اصلــي‌ ايــن‌ بـررسـي‌، بـــه‌ دست‌ آوردن‌ ضرايب‌ مصرف‌ براي‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزينه‌ زندگي‌ بوده است.

آمــارگيــري‌ از هــزينــه‌ و درامد خانوارهاي روستايي‌، در ســـال‌ 1342 بـــراي اوليــــن بــار تـــوســط اداره‌ كـل‌ آمـار عمــومــي‌ سـابــق‌ انجــام‌ شــد و سپــس‌ بــا تــأسيــس‌ مــركـز آمار ايران‌ در سال‌ 1344، در مقياسي‌ وسيعتر، ادامه‌ يافت‌.

    با ذکر این نکته که طــرح مــذكــور، بــا استـفاده‌ از توصـيه‌هاي‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراسـاس ‌نشريه‌هايNHSCP[1] و SNA[2] ) بـه‌ روش‌ آمارگيـــري‌ نمــونــه‌اي،‌ از طـريــق‌ مــراجعه‌ به ‌‌خـانــوارهــاي‌ نمونه‌ در نقاط شهري‌ و روستايي‌ انجام‌ مي‌گيرد.

[1]  National Household Survey Capability Programme, New Yourk.

[2 ] System Of National Accounts, 1993.

 

  

 

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 

فراداده ها

تعداد خانوارهای نمونه روستایی (1396-1353)