06 اسفند 1402
En | 

هزینه و درامد خانوارهای شهری:

 در این بخش آمار و اطلاعات درامد و هزینه خانوارهای شهری شامل: مقدار هزینه خانوارهای شهری برای اقلام خوراکی و غیرخوراکی، دخانی، متوسط درامد خانوارهای شهری برحسب منابع درامد، مقدار هزینه خالص سالانه خانوارهای شهری، مقدار هزینه‌های خا نوارهای شهری برحسب دهک‌های درامدی و .... ارائه می‌شود.

بــررســي‌ هـزينــه‌ و درامد خانــوار (بودجه‌ خانوار)، براي‌ اوليــن‌ بــار در ســال‌ 1314 تــوســط بــانـك‌ ملـي‌ ايران‌ انجــام شــده و هــدف‌ اصلــي‌ ايــن‌ بـررسـي‌، بـــه‌ دست‌ آوردن‌ ضرايب‌ مصرف‌ براي‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزينه‌ زندگي‌ بوده است.

    در ســال 1338 پس از يــك‌ وقفــه‌ طولاني‌، اداره‌ بــررسـيهــاي‌ اقتصادي‌ بانك‌ ملـي‌ ايـران‌ بــه‌ منظور تجـديـد نـظـر در ضـرايـب‌ اهــميــت‌ شـاخـص‌ هـزينــه‌ زنــدگي‌، در23 شهر كشور، با مراجعــه بــه خــانـوارهاي نمــونـه بــه تهيــه آمــار در ايـــن‌ زمينــه‌ مبــادرت‌ نمــود. از ســال‌ 1344 بـانـك‌ مركــزي‌ ايــران‌، بــررسـيهــايــي‌ را در مـــورد هــزينــه‌ و درامد خـانـوارهـاي‌ شهــري‌، بـه‌طـــور مـرتــب‌ انــجام‌ داده اســـت. طی سال‌ 1347، آمــارگيــري‌ از هـــزينـه خـانـوارها در نقاط شهـري‌ و در مقيـاســي‌ گستــرده‌تــر، تـوســط مــركز آمار ايران‌ شـروع‌ شــد. ايــن آمــارگيـري از سال 1353  عـلاوه بـر هزينـه، درامد خانـوارهـاي شهـري را نيـــز شـامـل مــيشـود و تــا كنــون بـه استثنــاي سـالهــاي  1355،  1357و  1360، همــه سـالـه انجــام شده و‌ نتايج‌ آن‌ استخراج‌ و منتشر شده ‌است‌.

 با ذکر این نکته که طــرح مــذكــور، بــا استـفاده‌ از توصـيه‌هاي‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراسـاس‌نشريه‌هايNHSCP[1] و SNA[2] ) بـه‌ روش‌ آمارگيـــري‌ نمــونــه‌اي،‌ از طـريــق‌ مــراجعه‌ به ‌‌خـانــوارهــاي‌ نمونه‌ در نقاط شهري‌ و روستايي‌ انجام‌ مي‌گيرد.

[1]  National Household Survey Capability Programme, New Yourk.

[2 ]  System Of National Accounts, 1993.

 

 

 

 

 

 

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 

فراداده ها

تعداد خانوارهای نمونه شهری (1396-1353)

 

تاریخ بروزرسانی: 04 تیر 1396