زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

نتایج آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور - خرداد 1403

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/05/02

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های کشور - خرداد 1403

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/05/02

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات - خرداد 1403 (بر مبنای سال پایه1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/31

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور - خرداد 1403 (100=1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/30

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور - خرداد 1403 (100=1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/30

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

فهرست تقسیمات کشوری - سال 1402

زمان آماری: سال 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/30

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - خرداد 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - خرداد 1403 (بر مبنای سال پایه 1395)

زمان آماری: خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: نشریه

نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین (گاو و گوساله) - بهار 1403

زمان آماری: بهار 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دوره انتشار: فصلی/ سه‌ماه یکبار

نوع داده آماری: نشریه

متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور

زمان آماری: فروردین 1396 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک ماه (100=1400)

زمان آماری: فروردین 1361 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک سال (100=1400)

زمان آماری: سال های 1315 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک ماه و گروه های اصلی بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: اردیبهشت 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: فروردین 1390 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک ماه و گروه های اصلی بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: اردیبهشت 1381 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک ماه و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: فروردین 1381 تا خرداد 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: ماهانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور به تفکیک سال و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: سال های 1381 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور به تفکیک سال و گروه های عمده بر مبنای سال پایه 100=1400

زمان آماری: سال های 1361 تا 1402

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23

دوره انتشار: سالانه

نوع داده آماری: جدول آماری