01 آبان 1398
En | 

هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور:

 دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی يكي از شاخص هاي سنجش نابرابري درامدجامعه است و عددي است بين صفر و يك كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درامديا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمدی است.

نشریات موجود در این بخش  در دوره های زمانی متفاوت  منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.


براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 

 داده های خام طرح هزینه و درامدسال‌های 1396-1390

    1397   1396     1395      1394      1393      1392      1391      1390     

 داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1389-1380

1389     1388      1387      1386      1385      1384      1383      1382      1381       1380 

 


 

  داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1379-1370

1379      1378       1377       1376       1375       1374       1373      1372      1371       1370     

داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1369-1363

1369      1368     1367       1366       1365       1364       1363      
طراحی سایت