05 اسفند 1402
En | 

هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور:

 دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی يكي از شاخص هاي سنجش نابرابري درامدجامعه است و عددي است بين صفر و يك كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درامديا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمدی است.

نشریات موجود در این بخش  در دوره های زمانی متفاوت  منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.


براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 

داده های خام طرح هزینه و درامد سال‌های 1401-1400

 1400       1401

داده‌های خام طرح هزینه و درامد سال‌های 1399-1390

 1399   1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390

 داده‌های خام طرح هزینه و درامد سال‌های 1389-1380

1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380

  داده‌های خام طرح هزینه و درامد سال‌های 1379-1370

1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370

داده‌های خام طرح هزینه و درامد سال‌های 1369-1363

1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363

LastModified

تاریخ بروزرسانی: 26 دی 1402