16 خرداد 1402
En | 
 

    دام و طیور:

دراین بخش اطلاعاتی مانند: بهره برداران انواع دام، تولید شیر توسط دام های شیری درکشور، تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز، ظرفیت تولید مرغداری های مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، ظرفیت گاو د اری های صنعتی فعال، گاو و گوساله های واحدهای فعال، و .... ارائه می شود.

 

 - در سال 1384 با استفاده از چارچوب آماري سرشماري عمومي كشـاورزي سال 1382، طرح آمـارگيري از دامـداري‌هاي كشـور تـوسط مركز آمار ايران و با مشاركت معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي براي اولين بار اجراء گرديد.

-    در سال‌ 1369 براي‌ اولين‌ بار، آمارگاوداريهاي‌ صنعتي توسط مركز آمار ايران‌ گردآوري‌ شد كه در اين طرح از فهرست گاوداري‌هاي صنعتي منتج از سرشماري عمومي كشاورزي 1367 استفاده گرديد. طرح‌ مذكور، در سال 1373 به صورت سرشماري و در سالهاي 1375، 1379 و 1386 توسط مركز آمار ايران، و در سال 1383 توسط وزارت جهاد كشاورزي به‌ صورت‌ نمونهاي انجام و نتايج آن ارائه ‌شده‌ است‌.

-   آمار كشتار دام،‌ تا سال‌ 1346 به‌ وسيله‌ دفتر آمار وزارت‌ دارايي‌ انتشار مي‌يافت‌. از سال‌ 1347 تا سال‌ 1375 گردآوري‌ و انتشار آمار كشتار دام‌، توسط مركز آمار ايران‌ از طريق‌ مكاتبه‌ با شهرداريها و براساس‌ گزارشهاي‌ ماهانـه‌ شهرداريهايـي‌ كـه‌ داراي‌ كشتارگـاه‌ هستنـد، انجام‌ ‌‌شده است. از سال‌ 1376، جمع‌‌آوري‌ اطلاعات‌ مذكور از طريق‌ كشتارگاهها و با همكاري‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور و شهرداريها صورت‌ مي‌گيرد.

-   طرحهاي‌ آمارگيري‌ از موسسات‌ مرغداري‌ نیز براي‌ اولين‌ بار، مركز آمار ايران در سالهاي‌ 1364 و 1365 اجرا نموده است. در سالهاي اخير با توجه به تنوع فعاليت در صنعت مرغداري، براي هريك از فعاليتهاي پرورش مرغ تخمگذار و پولت، مرغ مادر و جوجهكشي، اقدام به اجراي سرشماري كرده و براي فعاليت پـرورش مـرغگـوشتي، آمارگيري نمـونـه اي به عمل آورده است.

 سایر جداول

 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.